Komunikat w sprawie programu „Legia Akademicka”

Drukuj Drukuj

 

Informujemy, że do 11 marca 2019 r. trwa rekrutacja do programu „Legia Akademicka”. Jest to program  Ministerstwa Obrony Narodowej  skierowany do studentów i realizowany  w Wojskowej Akademii Technicznej. Więcej informacji na stronie: https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/legia-akademicka/ .

Aby wziąć  udział  w „Legii Aka­de­mic­kiej”  w WAT nale­ży  pobrać for­mu­larz i  wraz  z zaświad­cze­niem o byciu stu­den­tem zło­żyć w Wydzia­le Logi­sty­ki (WLO) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej .


Data publikacji: 08 marca 2019