- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Oświadczenie studenta do stypendium ministra (docx) [1]

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach ubiegania się o stypendium ministra.

W tym roku po raz pierwszy wnioskowanie odbywać będzie się z wykorzystaniem USOSweb [2].

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra:

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i w danym roku akademickim uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo rozpoczął studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia

oraz uzyskał w okresie studiów:

Wyjątkowo stypendium może otrzymać także student, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na którym stypendium ma być przyznane, przebywał na urlopie udzielonym w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka – wówczas nie musi spełnić warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim.

Stypendium nie może zostać przyznane studentowi:

II. Okres studiów uwzględniany przy ocenie osiągnięć:

Przykład: student otrzymał stypendium na rok akademicki 2015/2016. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.

III. Uznawanie i dokumentowanie osiągnięć:

Wskazane we wniosku osiągnięcia naukowe lub artystyczne muszą być związane z odbywanymi studiami. Zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

W wypadku osiągnięć sportowych nie ma takiego wymogu.

Za wybitne osiągnięcia NAUKOWE uważa się:

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:

Za wybitne osiągnięcia ARTYSTYCZNE uważa się:

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:

Za wybitne osiągnięcia w SPORCIE uważa się:

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:

IV. Tryb ubiegania się o stypendium:

Stypendium przyznaje się na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę jednostki. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że stypendium może otrzymać tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wnioski o stypendium ministra generuje się w USOSweb, w sekcji Dla wszystkich > Wnioski [2]. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie należy:

Terminy wyznaczone przez jednostki zamieszczane są w USOSweb, w zakładce Wnioski [2].

Wnioski złożone w danej jednostce zostaną przedstawione radzie jednostki do zaopiniowania. Zaopiniowane pozytywnie wnioski zostaną w terminie do 5 października 2017 r. przekazane rektorowi, który prześle je do ministerstwa do 15 października 2017 r.

V. Sposób oceny wniosków o stypendium:

Wnioski są oceniane przez ministra metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VI. Wysokość i liczba stypendiów:

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów co roku określa minister. Stypendium nie może być wyższe niż 15 000 zł i otrzymuje je nie więcej niż 845 osób.

VII. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium

Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej MNiSW [3] w połowie grudnia. Równolegle do uczelni oraz studentów są wysyłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Studenci, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że w dniu wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium spełniali przesłanki do otrzymania stypendium.

Warunkiem wypłaty stypendium jest złożenie oświadczenia.

VIII. Podstawy prawne

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

 

Informacje przygotowano w oparciu o materiały zamieszczone na stronie ministerstwa.