- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

stypendia zagraniczne- BUWiWM

W sekcji kompletowana jest dokumentacja studentów ubiegających się o wyjazdy stypendialne w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej realizowanej na podstawie umów międzyrządowych.

Po sprawdzeniu zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów z wymogami określonymi przez BUWiWM, wnioski kandydatów na wyjazdy stypendialne zostają przedstawione Rektorowi do akceptacji. Zaakceptowane przez Rektora wnioski wraz z pismem zgłaszającym kandydatów na stypendia kierowane są do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Zgłoszenia kandydatów zostają rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach kwalifikacji oraz ewentualnej konieczności złożenia przez kandydata dodatkowych dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego BUWiWM powiadamia Biuro Spraw Studenckich. Biuro przekazuje informacje kandydatom. Ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmuje strona przyjmująca. O decyzjach partnera zagranicznego Biuro powiadamia kandydatów.

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez BUWiWM obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

w terminie do dnia 13 listopada 2015r.:

w terminie do dnia 22 grudnia 2015r. :

w terminie do dnia 18 marca 2016r. :

 

Wcześniejsze, niż podane w ofercie BUWiWM, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do BUWiWM .

 

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów [1]

 

Oferta stypendialna ze strony internetowej BUWiWM na rok akademicki 2016/2017 – informacje ogólne [2] i wykaz krajów [3]