- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Ogłoszenia NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa [1]

Co to jest? [2]

Jak zdobyć? [3]

Co mi przysługuje jako stypendyście programu stypendialnego dla Polonii? [4]

A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów? [5]

Z kim się kontaktować w przypadku pytań? [6]

Formularze, dokumenty i podstawy prawne [7]

 

Ogłoszenia NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na rok akademicki 2021/22

Studia I stopnia i jednolite magisterskie [8]

Studia II stopnia [9]

Co to jest?

Program stypendialny dla Polonii [10] skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium w wysokości:

Maksymalny okres wypłaty stypendium w roku akademickim wynosi 10 m-cy. Wypłata dziesiątego stypendium dotyczy jednego dowolnie wybranego miesiąca wakacyjnego. Oznacza to, że jeżeli stypendysta może zdeklarować w jakim miesiącu wakacyjnym będzie przebywał w Polsce i w tym miesiącu zostanie wypłacone stypendium. Może to być tylko jeden wybrany miesiąc. W tym celu należy złożyć oświadczenie [11] w swojej jednostce dydaktycznej.

UWAGA! W trakcie odbywania cyklu kształcenia stypendyści NAWA zobowiązani są do składania za pośrednictwem systemu informatycznego NAWA corocznych raportów częściowych (w terminie do dnia 15 października) z informacją o zaliczeniu roku akademickiego oraz uzyskanej średniej ocen. Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu pierwszego roku studiów.

Wszelkie pytania dotyczące systemu teleinformatycznego NAWA oraz zasad raportowania należy kierować do Agencji.

 

Jak zdobyć?

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii [10] odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, dostępnego na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl/login [12].

UWAGA! Jeśli stypendysta uzyskał zezwolenie na pobyt stały, nie może ubiegać się o przyznanie stypendium na kolejny etap lub rok studiów.

 

Co mi przysługuje jako stypendyście programu stypendialnego dla Polonii?

          Dodatkowo stypendyści otrzymują:

 

A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Stypendyści powtarzający rok studiów nie otrzymują w tym czasie stypendium, ale nie tracą statusu stypendysty. Po zaliczeniu powtarzanego roku student zobowiązany jest do złożenia raportu w systemie teleinformatycznym NAWA. Po wpisaniu na kolejny rok studiów stypendysta wnioskuje do Agencji, za pośrednictwem uczelni o wznowienie wypłacania stypendium. Może to nastąpić drogą mailową.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie powoduje wstrzymania stypendium.

Stypendysta nie ponosi żadnych opłat z tytułu powtarzania przedmiotów zarówno w ramach warunkowego wpisu na kolejny rok studiów jak i powtarzania roku.

Osoba skreślona z listy studentów całkowicie traci prawa stypendialne. Po wznowieniu studiów nie może się już starać o przyznanie stypendium. Wznowienie następuje na warunkach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium może zostać cofnięte z powodu kolejnego powtarzania roku lub semestru studiów. W takim przypadku student, za zgodą uczelni, może kontynuować studia na warunkach bez ponoszenia opłat za kształcenie i bez stypendium NAWA lub na innych warunkach wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium zostaje cofnięte (odebrane prawo do pobierania stypendium) a umowa ze Stypendystą rozwiązana w przypadku, gdy Stypendysta:

 

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

W przypadku pytań dotyczących Programu stypendialnego dla Polonii prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną BSS (tel. 22 55 20 424). Znajdujemy się na Kampusie Głównym UW w Pałacu Kazimierzowskim, II piętro, pokój 20 a.

Można również skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej [13] (tel. 22 390 35 00). NAWA mieści się w Warszawie na ul. Polnej 40.

 

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów [14]

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej [15]