- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Ogłoszenia NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na rok akademicki 2021/22

Studia I stopnia i jednolite magisterskie [1]

Studia II stopnia [2]

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa [3] skierowany jest do młodzieży polonijnej umożliwiając jej odbycie studiów oraz poprawę znajomości języka polskiego.

Program umożliwia podjęcie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim oraz uczestnictwo w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce.

Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium w wysokości:

Maksymalny okres wypłaty stypendium w roku akademickim wynosi 10 m-cy. Wypłata dziesiątego stypendium dotyczy jednego dowolnie wybranego miesiąca wakacyjnego. Oznacza to, że student powinien zadeklarować w jakim miesiącu wakacyjnym będzie przebywał w Polsce i na ten miesiąc zostanie naliczone stypendium. Może to być tylko jeden wybrany miesiąc.
W tym celu należy złożyć oświadczenie [4] w swojej jednostce dydaktycznej.

Dodatkowo stypendyści otrzymują:

W przypadku  wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na  pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane stypendium  o 500 zł.

UWAGA! W trakcie odbywania cyklu kształcenia stypendyści NAWA zobowiązani są do składania za pośrednictwem systemu informatycznego NAWA corocznych raportów częściowych z informacją o zaliczeniu roku akademickiego oraz uzyskanej średniej ocen. Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu pierwszego roku studiów.

Wszelkie pytania dotyczące systemu teleinformatycznego NAWA oraz zasad raportowania należy kierować do Agencji.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii [3] odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, dostępnego na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl/login [5]

Stypendyści powtarzający rok studiów nie otrzymują w tym czasie stypendium, ale nie tracą statusu stypendysty. Po zaliczeniu powtarzanego roku student zobowiązany jest do złożenia raportu w systemie teleinformatycznym NAWA. Po wpisaniu na kolejny rok studiów stypendysta wnioskuje do Agencji, za pośrednictwem uczelni o wznowienie wypłacania stypendium. Może to nastąpić drogą mailową.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie powoduje wstrzymania stypendium.

Stypendysta nie ponosi żadnych opłat z tytułu powtarzania przedmiotów zarówno w ramach warunkowego wpisu na kolejny rok studiów jak i powtarzania roku.

Osoba skreślona z listy studentów całkowicie traci prawa stypendialne. Po wznowieniu studiów nie może się już starać o przyznanie stypendium. Wznowienie następuje na warunkach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stypendium może zostać cofnięte z powodu kolejnego powtarzania roku lub semestru studiów. W takim przypadku student, za zgodą uczelni, może kontynuować studia na warunkach bez ponoszenia opłat za kształcenie i bez stypendium NAWA lub na innych warunkach wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

W przypadku pytań dotyczących Programu stypendialnego dla Polonii prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną BOK (tel. 22 55 20 424). Znajdujemy się na Kampusie Głównym UW w Pałacu Kazimierzowskim, II piętro, pokój 20 a.

Można również skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej [6] (tel. 22 390 35 00). NAWA mieści się w Warszawie na ul. Polnej 40.

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej [7]