Program stypendialny dla Polonii

Drukuj Drukuj

Co to jest?

Jak zdobyć?

Co mi przysługuje jako stypendyście programu stypendialnego dla Polonii?

A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

Formularze, dokumenty i podstawy prawne

 

 Co to jest?

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

  • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny;
  • w przypadku studiów II stopnia – maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia.

Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium w wysokości:

  • 1250 PLN miesięcznie dla studentów studiów pierwszego stopnia, studentów I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich oraz uczestników rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce;
  • 1500 PLN dla studentów studiów drugiego stopnia oraz studentów IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia studiów lub rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

UWAGA! W trakcie odbywania cyklu kształcenia stypendyści NAWA zobowiązani są do składania za pośrednictwem systemu informatycznego NAWA corocznych raportów częściowych (w terminie do dnia 15 października) z informacją o zaliczeniu roku akademickiego oraz uzyskanej średniej ocen. Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu pierwszego roku studiów.

Beneficjent, który do dnia 30 listopada danego roku nie złoży raportu potwierdzającego zaliczenie poprzedniego roku akademickiego, traci prawo pobierania stypendium NAWA w bieżącym roku akademickim.

 

Jak zdobyć?

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23:59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej https://programs.nawa.gov.pl/login Złożenie wniosku po upływie ww. terminu nie będzie możliwe. Wysłanie wniosku w systemie powoduje zmianę statusu wniosku na „złożony” a wnioskodawca otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną z numerem referencyjnym wniosku. Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie na jeden, wybrany kierunek studiów. W przypadku przesłania większej liczby wniosków przez danego kandydata do rozpatrzenia kierowany jest wyłącznie wniosek złożony przez niego w pierwszej kolejności. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne. Złożenie wniosku do Programu oznacza akceptację Regulaminu Programu.

UWAGA! Jeśli stypendysta uzyskał zezwolenie na pobyt stały, nie może ubiegać się o przyznanie stypendium na kolejny etap lub rok studiów. W przypadku nabycia zezwolenia na pobyt stały utrzymuje wcześniej przyznane stypendium do momentu jego zakończenia.

 

Co mi przysługuje jako stypendyście programu stypendialnego dla Polonii?

  • stypendium, z którego stypendysta opłaca koszty swojego zakwaterowania i utrzymania,
  • bezpłatna nauka – stypendysta nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykazu opłat dla cudzoziemców, w tym także za powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na kolejny semestr/rok.

          Dodatkowo stypendyści otrzymują:

  • zasiłek na zagospodarowanie, wypłacany w raz z pierwszym stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN;
  • jednorazowy zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej, wypłacany wraz z ostatnim stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN,
  • prawo do wnioskowania o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 PLN;

 

 A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Studenci powtarzający rok studiów nie otrzymują w tym czasie stypendium, ale nie ponoszą opłat za naukę ani dodatkowych opłat z tytułu powtarzania roku. Po zaliczeniu powtarzanego roku student zobowiązany jest do złożenia raportu w systemie informatycznym NAWA, co będzie podstawą wznowienia wypłacania stypendium.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie ma wpływu na wypłacanie stypendium. Stypendyści nie ponoszą też dodatkowych opłat związanych z powtarzaniem przedmiotu.

Osoba skreślona z listy studentów całkowicie traci prawa stypendialne. Po wznowieniu studiów nie może się już starać o przyznanie stypendium. Wznowienie następuje na warunkach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium może zostać cofnięte z powodu kolejnego powtarzania roku lub semestru studiów. W takim przypadku student, za zgodą uczelni, może kontynuować studia na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Stypendium zostaje cofnięte w przypadku, gdy stypendysta:

1) został skreślony z listy studentów,

2) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,

3) więcej niż jeden raz powtarza semestr lub rok studiów w trakcie jednego cyklu kształcenia,

4) został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) przebywa na terytorium RP nielegalnie,

6) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego,

7) nie złożył dorocznego raportu w systemie informatycznym NAWA,

8) naruszy inne niż wymienione powyżej istotne postanowienia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii

 

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

W przypadku pytań dotyczących Programu stypendialnego dla Polonii prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną BSS (tel. 22 55 20 424). Znajdujemy się na Kampusie Głównym UW w Pałacu Kazimierzowskim, II piętro, pokój 20 a.

Można również skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (tel. 22 390 35 00). NAWA mieści się w Warszawie na ul. Polnej 40.

 

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej

Program Stypendialny dla Polonii