Stypendium Rządu RP

Drukuj Drukuj

Co to jest?

Jak zdobyć?

Co mi przysługuje jako stypendyście Rządu RP?

A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Czy mogę nie otrzymać stypendium w kolejnym roku akademickim?

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

Formularze, dokumenty i podstawy prawne

 

 Co to jest?

Stypendium Rządu RP przeznaczone jest w szczególności dla osób polskiego pochodzenia. Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium w wysokości 900 PLN miesięcznie.

 

Jak zdobyć?

Po raz pierwszy o stypendium Rządu RP należy ubiegać się przez polskie lub akredytowane w RP przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulat RP albo przez upoważnione do tego instytucje zagraniczne w kraju obywatelstwa. Wnioski cudzoziemców, którzy chcą otrzymać stypendium, przekazywane są do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Biuro kieruje kandydata na uczelnię przesyłając skierowanie do Władz UW.

Jeżeli kandydat został skierowany na studia jako stypendysta, ale stypendium otrzymał tylko na rok, a nie na cały okres studiów – może złożyć do BUWiWM wniosek o jego przedłużenie na kolejne lata. Wniosek taki należy złożyć za pośrednictwem UW – wystarczy zgłosić się do Sekcji Zagranicznej Biura Spraw Studenckich z wypełnionym wnioskiem i wymaganymi dokumentami. Należy to zrobić do 30 listopada kolejnego roku akademickiego.

Stypendyści, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, a nie mieli przyznanego stypendium na studia drugiego stopnia, również składają za pośrednictwem UW wnioski do BUWiWM. W takim przypadku termin na złożenie wniosku jest krótszy. Zwykle stypendyści mają czas do połowy września. BUWiWM w każdym roku ustala termin składania wniosków i publikuje na stronie internetowej.

Decyzje o przyznaniu stypendium wydaje za pośrednictwem BUWiWM Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UWAGA! Jeśli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt stały, nie może się już ubiegać o przyznanie stypendium na kolejny etap lub rok studiów. 

 

Co mi przysługuje jako stypendyście Rządu RP?

  • stypendium w wysokości 900 PLN miesięcznie, z którego opłaca koszty swojego zakwaterowania i utrzymania,
  • bezpłatna nauka – stypendysta nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykazu opłat dla cudzoziemców, w tym także za powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na kolejny semestr/rok.

Stypendyści mogą się także ubiegać o dodatkowe dofinansowanie z tytułu:

  • zasiłku na zagospodarowanie na I roku studiów, w wysokości 540 PLN (tylko osoby spoza Europy),
  • zasiłku losowego w wysokości 360 PLN,
  • zasiłku w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej, w wysokości 360 PLN,
  • dofinansowanie z tytułu odbywania bezpłatnych, obowiązkowych praktyk w trakcie wakacji, w wysokości 900 PLN za każdy miesiąc.

 

 

 A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Studenci powtarzający rok studiów nie otrzymują w tym czasie stypendium, ale nie ponoszą opłat za naukę ani dodatkowych opłat z tytułu powtarzania roku. Po zaliczeniu powtarzanego roku student powinien złożyć wniosek o wznowienie wypłacania stypendium.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie ma wpływu na wypłacanie stypendium. Stypendyści nie ponoszą też dodatkowych opłat związanych z powtarzaniem przedmiotu.

Osoba skreślona z listy studentów całkowicie traci prawa stypendialne. Po wznowieniu studiów nie może się już starać o przyznanie stypendium. Wznowienie następuje na warunkach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

Czy mogę nie otrzymać stypendium w kolejnym roku akademickim?

Stypendium może być nieprzyznane na kolejny rok kształcenia,  jeżeli stypendysta:

  • powtarza semestr lub rok studiów,
  • nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do legalnego przebywania na terytorium RP,
  • w okresie innym niż przerwy międzysemestralne przebywa poza granicami RP przez okres dłuższy niż 30 dni.

 

 

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

W przypadku pytań dotyczących stypendium Rządu RP prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną  BSS (tel. 22 55 20 424). Znajdujemy się na Kampusie Głównym UW w Pałacu Kazimierzowskim, II piętro, pokój 20 c.

Można również skontaktować się bezpośrednio z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (tel. 22 393 38 02). Biuro mieści się w Warszawie na ul. Ogrodowej 28/30.

http://buwiwm.edu.pl/

 

 

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów

Refundacja świadczeń stypendialnych w okresie wakacji 2016 r

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (zasady odbywania studiów dla cudzoziemców – art. 43 i 44)

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych