Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Drukuj Drukuj

Ogłoszenia NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Co to jest?

Jak zdobyć?

Co mi przysługuje jako stypendyście programu stypendialnego dla Polonii?

A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

Formularze, dokumenty i podstawy prawne

 

Ogłoszenia NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na rok akademicki 2021/22

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Studia II stopnia

Co to jest?

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

 • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny;
 • w przypadku studiów II stopnia – maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia.

Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium w wysokości:

 • 1250 PLN miesięcznie dla studentów studiów pierwszego stopnia, studentów I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich;
 • 1500 PLN dla studentów studiów drugiego stopnia oraz studentów IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

Maksymalny okres wypłaty stypendium w roku akademickim wynosi 10 m-cy. Wypłata dziesiątego stypendium dotyczy jednego dowolnie wybranego miesiąca wakacyjnego. Oznacza to, że jeżeli stypendysta może zdeklarować w jakim miesiącu wakacyjnym będzie przebywał w Polsce i w tym miesiącu zostanie wypłacone stypendium. Może to być tylko jeden wybrany miesiąc. W tym celu należy złożyć oświadczenie w swojej jednostce dydaktycznej.

UWAGA! W trakcie odbywania cyklu kształcenia stypendyści NAWA zobowiązani są do składania za pośrednictwem systemu informatycznego NAWA corocznych raportów częściowych (w terminie do dnia 15 października) z informacją o zaliczeniu roku akademickiego oraz uzyskanej średniej ocen. Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu pierwszego roku studiów.

Wszelkie pytania dotyczące systemu teleinformatycznego NAWA oraz zasad raportowania należy kierować do Agencji.

 

Jak zdobyć?

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, dostępnego na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl/login.

UWAGA! Jeśli stypendysta uzyskał zezwolenie na pobyt stały, nie może ubiegać się o przyznanie stypendium na kolejny etap lub rok studiów.

 

Co mi przysługuje jako stypendyście programu stypendialnego dla Polonii?

 • stypendium, z którego stypendysta opłaca koszty swojego zakwaterowania i utrzymania,
 • bezpłatna nauka – stypendysta nie ponosi opłat za studia.

          Dodatkowo stypendyści otrzymują:

 • zasiłek na zagospodarowanie, wypłacany wraz z pierwszym stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN. Zasiłek na zagospodarowanie nie przysługuje osobom, które rozpoczynają studia drugiego stopnia, a studia pierwszego stopnia odbywały w Polsce.
 • jednorazowy zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej, wypłacany wraz z ostatnim stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN,
 • prawo do wnioskowania o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 PLN;

 

A co, jeśli powtarzam rok, otrzymałem wpis warunkowy lub zostałem skreślony z listy studentów?

Stypendyści powtarzający rok studiów nie otrzymują w tym czasie stypendium, ale nie tracą statusu stypendysty. Po zaliczeniu powtarzanego roku student zobowiązany jest do złożenia raportu w systemie teleinformatycznym NAWA. Po wpisaniu na kolejny rok studiów stypendysta wnioskuje do Agencji, za pośrednictwem uczelni o wznowienie wypłacania stypendium. Może to nastąpić drogą mailową.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie powoduje wstrzymania stypendium.

Stypendysta nie ponosi żadnych opłat z tytułu powtarzania przedmiotów zarówno w ramach warunkowego wpisu na kolejny rok studiów jak i powtarzania roku.

Osoba skreślona z listy studentów całkowicie traci prawa stypendialne. Po wznowieniu studiów nie może się już starać o przyznanie stypendium. Wznowienie następuje na warunkach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium może zostać cofnięte z powodu kolejnego powtarzania roku lub semestru studiów. W takim przypadku student, za zgodą uczelni, może kontynuować studia na warunkach bez ponoszenia opłat za kształcenie i bez stypendium NAWA lub na innych warunkach wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium zostaje cofnięte (odebrane prawo do pobierania stypendium) a umowa ze Stypendystą rozwiązana w przypadku, gdy Stypendysta:

 • powtarza więcej niż jeden raz semestr lub rok kursu przygotowawczego lub studiów;
 • został skreślony z listy uczestników kursu przygotowawczego przez ośrodek prowadzący kurs lub z listy studentów przez uczelnię;
 • podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostały mu przyznane środki finansowe;
 • w czasie odbywania cyklu kształcenia uzyskał zezwolenie na stały pobyt lub obywatelstwo polskie;
 • został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie lub nie przedstawił dokumentu potwierdzającego zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego lub nie przedstawił dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia,
 • nie złożył lub nie poprawił corocznego raportu,
 • naruszy inne niż wymienione powyżej istotne postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy. 

 

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

W przypadku pytań dotyczących Programu stypendialnego dla Polonii prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną BSS (tel. 22 55 20 424). Znajdujemy się na Kampusie Głównym UW w Pałacu Kazimierzowskim, II piętro, pokój 20 a.

Można również skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (tel. 22 390 35 00). NAWA mieści się w Warszawie na ul. Polnej 40.

 

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej