Przyjęcie na UW w ramach przeniesienia

Drukuj Drukuj

Przeniesienie na UW jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy skierować do Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Jeśli kandydat spełnia warunki do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podanie składa bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich na wydziale, na który ubiega się o przeniesienie.

Do podania należy dołączyć:

  • kartę przebiegu studiów;
  • opinię dziekana wydziału, na który student ubiega się o przeniesienie;
  • zaświadczenie o zaliczeniu roku studiów;
  • zgodę prorektora ds. studentów na uczelni macierzystej;
  • dokument pobytowy, ksero paszportu oraz – jeśli Państwo posiadają – Kartę Polaka;
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów (certyfikat z języka polskiego lub uzyskane z UW potwierdzenie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów).