Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Drukuj Drukuj

Oferta

Profil kandydata

Rekrutacja

Termin składania aplikacji

Procedura naboru

Dodatkowe informacje

 


Oferta

Program Stypendialny im. Stefana Banacha skierowany jest do kandydatów na studia drugiego i trzeciego stopnia, będących obywatelami krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE.

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia w uczelniach publicznych. Wysokość stypendium, z którego student pokrywa koszty swojego zakwaterowania i utrzymania, wynosi 1350 PLN miesięcznie. W ramach studiów II stopnia stypendia oferowane są w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność: prawo europejskie).

Profil kandydata

O stypendium może ubiegać się absolwent studiów I stopnia (ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu) na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, ekonomicznych oraz europeistyki, prawa ze specjalnością prawo europejskie, a także aktualny student ostatniego roku studiów I stopnia. W przypadku, gdy w systemie szkolnictwa wyższego kraju, w którym został wydany dyplom, nie przewidziano formy studiów I stopnia, może to być absolwent studiów magisterskich (lub równoważnych), ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu, lub aktualny student ostatniego roku studiów magisterskich (lub równoważnych).

Preferowani są absolwenci, którzy ukończyli studia w swoim ojczystym kraju, choć o stypendium mogą się ubiegać także osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni.

W przypadku osób, które nie ukończyły studiów w Polsce, wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. Potwierdzeniem znajomości języka może być uczestnictwo w lektoracie języka polskiego, świadectwo ukończenia kursu języka polskiego lub egzamin zdany przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Rekrutacja

Kandydaci samodzielnie wybierają uczelnię i kierunek studiów, na których chcą podjąć naukę, mając do dyspozycji ofertę edukacyjną polskich uczelni publicznych. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się na studia oraz spełnić wymagania, jakie dana uczelnia stawia przy rekrutacji na wybrany przez niego kierunek studiów. Uwaga: samo pozytywne przejście procesu rekrutacji na wybranej uczelni nie jest jeszcze jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tego samego obszaru wiedzy.

 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z załącznikami:

  • opisem proponowanej pracy dyplomowej,
  • kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem; w przypadku, gdy w systemie szkolnictwa wyższego kraju pochodzenia nie przewidziano formy studiów I stopnia, powinna to być kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • zaświadczeniem o rejestracji na wybranym kierunku studiów w Polsce w trybie przewidzianym dla cudzoziemców ze stypendium lub dokumentem potwierdzającym przyjęcie na studia II stopnia, w trybie przewidzianym dla cudzoziemców ze stypendium (w obu przypadkach z zaznaczeniem, że warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku, gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium),
  • kopią zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • kopią dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kraju członkowskiego Partnerstwa Wschodniego (paszportu),
  • dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

 

Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.


Termin składania aplikacji

Termin składania aplikacji upływa w czerwcu. BUWiWM w każdym roku ustala termin składania wniosków i publikuje na stronie internetowej.

Po zakończeniu naboru kandydat zobowiązany jest do przekazania kopii zaświadczenia o wyniku kwalifikacji na studia.

Procedura naboru

Etap pierwszy – sprawdzenie kandydatur pod względem wymogów formalnych programu –  przeprowadzony zostanie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap, zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim. Wówczas przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu odbywania się rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.

W przypadku, gdy w danym państwie zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów, nabór przeprowadzony zostanie tylko na podstawie nadesłanych przez nich dokumentów.

Wyniki naboru zostaną przekazane kandydatom w lipcu za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.

 

Dodatkowe informacje

Uczelnie, w których stypendyści rozpoczną studia, wyznaczają opiekunów, którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami.

Po pierwszym roku studiów stypendyści mogą wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus – dotyczy to uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi.

W okresie poprzedzającym bezpośrednio rozpoczęcie nauki stypendyści mają możliwość uczestniczenia w wakacyjnym kursie języka polskiego. W trakcie studiów mogą również podjąć krótkookresowy staż zawodowy na terenie Polski.