Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Drukuj Drukuj

Ogłoszenie NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym im. Stefana Banacha na rok akademicki 2021/22

Studia II stopnia

Program stypendialny im. Stefana Banacha ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w Programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Program oferuje stypendium na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin  naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

 

Obywatelom krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Ukraina i Uzbekistan Program oferuje ponadto możliwość odbycia  studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta.

Nie jest możliwe uczestnictwo w Programie w ramach innych dziedzin nauki.

O stypendium w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;
  2. nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
  3. planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2021/22;
  4. w momencie składania wniosku do Programu są studentami ostatniego roku studiów I stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych albo legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2019 r. W przypadku kandydatów z Europy, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego dopuszcza się dyplomy studiów I stopnia uzyskane w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk humanistycznych;
  5. nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych;
  6. posiadają udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 bądź angielskiego na poziomie min. B2.

Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia przez maksymalnie 12 miesięcy w roku akademickim. Oznacza to, że wypłata może nastąpić we wszystkich miesiącach wakacyjnych, pod warunkiem, że student będzie przebywał w Polsce, co zadeklaruje w oświadczeniu, a jego jednorazowy pobyt poza granicami RP nie będzie dłuższy niż 30 dni. Student może również zadeklarować tylko jeden lub dwa miesiące pobytu w Polsce i tylko w tych miesiącach stypendium zostanie wypłacone.

Stypendium wynosi:

  1. 1700 zł miesięcznie w trakcie odbywania kursu przygotowawczego  (Stypendysta nie posiada statusu studenta, co uniemożliwia mu  skorzystanie z ulg przysługujących studentom, np. w komunikacji  miejskiej);
  2. 1500 zł miesięcznie w trakcie odbywania studiów II stopnia.

W czasie trwania kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:

  • zasiłek na zagospodarowanie, wypłacany wraz z pierwszym stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN. Zasiłek na zagospodarowanie nie przysługuje osobom, które rozpoczynają studia drugiego stopnia, a studia pierwszego stopnia odbywały w Polsce.
  • jednorazowy zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej, wypłacany wraz z ostatnim stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN,

W przypadku  wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na  pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane stypendium  o 500 zł.

Z kim się kontaktować w przypadku pytań?

W przypadku pytań dotyczących Programu stypendialnego dla Polonii prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną BOK (tel. 22 55 20 424). Znajdujemy się na Kampusie Głównym UW w Pałacu Kazimierzowskim, II piętro, pokój 20 a.

Można również skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (tel. 22 390 35 00). NAWA mieści się w Warszawie na ul. Polnej 40.

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej