Cudzoziemcy z Unii Europejskiej

Drukuj Drukuj

Pobyt do 3 miesięcy:

Obywatel Unii Europejskiej może wjechać i przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport) lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

 

Powyżej 3 miesięcy:

Wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć osobiście, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu (Wojewoda Mazowiecki), nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.

 

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • 1 egzemplarz wniosku o zarejestrowanie pobytu,
 • dokument podróży (paszport) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 • zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu na studia (zaświadczenie wydaje dziekanat Wydziału),
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania się lub dowód potwierdzający ich posiadanie, np.:
  • karta kredytowa;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej.

Dokumenty w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Cudzoziemców

 1. Marszałkowska 3/5

antresola, stanowisko 21 (numerek z literą I)

godziny przyjęć:

poniedziałek   10:00-17:30

wtorek            08:00-15:00

środa               nieczynne

czwartek         08:00-15:00

piątek              08:00-15:00

 

 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu jest wydawane bezpłatnie.
 • Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu podlega karze grzywny.
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela jest ważne bezterminowo.

Szczegółowe informacje:

 • Na stronie:

http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/jak-zalatwic-sprawe/unia-europejska/rejestracja-obywatela

 • Telefonicznie: 22 695 67 52.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1043)