Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej

Drukuj Drukuj

Wjazd na terytorium Polski:

Obywatele krajów nie należących do UE mogą wjechać i przebywać na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej. Wizę wydaje konsul.

Wiza Schengen (symbol C) –  wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza krajowa (symbol D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Polski lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Warunki wjazdu i pobytu w Polsce cudzoziemców posiadających wizę krajową (symbol D) lub dokument pobytowy (np. karta pobytu) wydane przez inny kraj obszaru Schengen: http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/posiadam-wazna-wize-d-lub-dokument-pobytowy-wydane-przez-inne-panstwo-schengen/

Lista państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy oraz zasady ruchu bezwizowego: http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/

 

Zezwolenie na pobyt czasowy:

Wniosek należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu (Wojewoda Mazowiecki).

 

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • 3 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie;
 • ważny dokument podróży (paszport, 2 kserokopie);
 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, bądź zaświadczenie o odbywaniu kursu przygotowawczego (zaświadczenie wydaje dziekanat Wydziału);
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat za studia/kurs, jeżeli są odpłatne;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów studiów/kursu przygotowawczego.

Dokumenty w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Cudzoziemców

 1. Marszałkowska 3/5

parter, stanowiska 10-11, pokoje nr 14 i 16

godziny przyjęć:

 • poniedziałek   10:00-17:30
 • wtorek            08:00-15:00
 • środa               nieczynne
 • czwartek         08:00-15:00
 • piątek              08:00-15:00

 

Wnioski można składać także w:

Delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 • w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, parter, pokój 10
 • w Płocku przy ul. 3 Maja 16, parter, pokój 10
 • w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14
 • w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, parter, pokój 46B

godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-17:30; wtorek-piątek: 08:00-15:30

Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańca m. st. Warszawy

 1. Starynkiewicza 7/9

godziny przyjęć: poniedziałek 08:00-17:30; wtorek – piątek: 08:00-15:30

Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 1. Bankowy 3/5, pokój 39, wejście B

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 08:00-16:00

 

Wnioski są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków:

http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/jak-zalatwic-sprawe/pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cz/studia/14882,Gdzie-moge-zlozyc-wniosek.html

 

Jakie opłaty należy wnieść:

Za wydanie zezwolenia 340 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

 1. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 

Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo-Księgowe

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

 

Szczegółowe informacje:

 • Na stronie:

http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/jak-zalatwic-sprawe/pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cz/studia

 • Telefonicznie:

22 695 67 70

22 695 67 73

 • Mailowo:

legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650)