Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Drukuj Drukuj
 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (karta stałego pobytu, dawniej osiedlenie się)
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy (zamieszkanie na czas oznaczony) w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1, 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wcześniej: art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, z późn. zm.)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 • obywatele UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg); mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (patrz poniżej)
 • posiadacze ważnej Karty Polaka; mogą również podejmować studia na innych zasadach niż Polacy (patrz poniżej)