zespół sekcji

Drukuj Drukuj

Sekcja Toku Studiów – pok.21

Ewa Staszczyk (tel. 55 20 557)

e-mail: stewa@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • obsługa administracyjna Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID);
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia,
 • sprawdzanie poprawności napływających z jednostek dydaktycznych UW wniosków o utworzenie nowych kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów oraz przygotowywanie innych materiałów dla potrzeb Senackiej Komisji,
 • prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem planów i programów studiów;

Katarzyna Chmielewska (tel. 55 24 091)

e-mail: kchmielewska@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • prowadzenie prac związanych z wykazem kierunków studiów i specjalności prowadzonych na UW,
 • obsługa systemu POL-on w zakresie nadawanych uprawnień i uruchomienia kierunków studiów,
 • przygotowywanie kalendarza akademickiego
 • opracowywanie corocznych zestawień i analizowanie danych dotyczących usług dydaktycznych świadczonych przez jednostki dydaktyczne UW i przez nie uzyskiwanych;

Katarzyna Malec (tel. 55 24 090)

e-mail: Katarzyna.Malec@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • opracowanie sprawozdań dotyczących wyników kształcenie na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) na UW
 • współpraca w sprawach związanych z przeprowadzaniem kontroli dokumentacji studenckiej prowadzonej w dziekanatach i sekretariatach instytutów oraz innych jednostkach dydaktycznych UW;
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), raportów i zestawień związanych z procesem nauczania oraz statystyk dotyczących studentów UW studiów stacjonarnych
 • opracowywanie danych do podziału dotacji z budżetu państwa
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie wskaźnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych

Anna Figiel (tel. 55 20 468)

e-mail: afigiel@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych stosowanych przez jednostki dydaktyczne UW w I instancji
 • opracowywanie projektów i procedowanie wdrożenia umów o odpłatności za usługi edukacyjne
 • przygotowywanie Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na podstawie wniosków Rad Wydziałów
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne

Sekcja Toku Studiów – pok. 29a

Magdalena Mars (tel. 55 24 112)

email: magdalena.mars@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji
 • koordynowanie spraw związanych z Program Mobilności Studentów MOST na Uniwersytecie Warszawskim oraz udzielanie informacji i pomoc w załatwieniu formalności związanych z Programem MOST, a także współpraca z koordynatorami ogólnopolskimi oraz wydziałowymi uczelni

Magdalena Wielądek (tel. 55 20 757)

e-mail: mwieladek@adm.uw.edu.pl

 • sprawy organizacyjne związane z posiedzeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów ( I instancji) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (II instancji);
 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), raportów i zestawień związanych z procesem nauczania oraz statystyk dotyczących studentów UW studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych);
 • współpraca w sprawach związanych z przeprowadzaniem kontroli dokumentacji studenckiej prowadzonej w dziekanatach i sekretariatach instytutów oraz innych jednostkach dydaktycznych UW;