Wzory decyzji administracyjnych

Drukuj Drukuj

Decyzje dot. skreśleń z listy studentów

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodpisania umowy

Decyzje dot. przeniesienia

Przeniesienie

Odmowa przeniesienia

Decyzje dot. opłat za studia

Decyzja odmowa zwolnienia z opłat w jakiejkolwiek części

Decyzja zwolnienie z opłat w części

Decyzja zwolnienie z opłat w całości lub w części, o którą wnioskował student

Decyzja administracyjna dot. nałożenia opłat za powtarzanie zajęć w związku z uzyskaniem warunkowego zaliczenia semestru/roku

Decyzja administracyjna dot. nałożenia opłat za powtarzanie zajęć w związku z powtarzaniem semestru /roku

Decyzje podejmowane przez organ I instancji w trybie autokontroli

Uchylenie decyzji o skreśleniu z powodu braku postępów w nauce

Uchylenie decyzji o skreśleniu z powodu nieuzyskania zaliczenia

Uchylenie decyzji o skreśleniu z powodu niewniesienia opłat

Uchylenie decyzji o skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

Uchylenie decyzji o skreśleniu z powodu niepodpisania umowy

Uchylenie decyzji o skreśleniu z powodu niepodjęcia studiów

Decyzje dot. wznowienia studiów

Wznowienie (WYDAWANA W PRZYPADKU OPISANYM W PUNKCIE II i III PISMA PANI REKTOR Z DNIA 25 MAJA 2015 R. – BSS-441-132/2015)

Odmowa wznowienia