zadania, które stoją przed studentami zakwalifikowanymi na Program MOST

Drukuj Drukuj

ZADANIA, KTÓRE STOJĄ PRZED STUDENTEM ZAKWALIFIKOWANYM NA PROGRAM MOST (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku)

Student przystępuje do sporządzania indywidualnego programu studiów tzw. „Porozumienia o programie zajęć”

♦ Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów w obrębie kierunku, na który został zakwalifikowany. Sporadycznie może wybrać przedmioty z innego kierunku po uzyskaniu zgody władz tego kierunku

♦ Sporządzając program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS nie była mniejsza niż 30 ECTS/semestr  i 60 ECTS/rok)

♦ W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.

„Porozumienie o programie zajęć” zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

W przypadku kiedy zajęcia na danym kierunku wiążą się z odpłatnymi wyjazdami terenowymi Prodziekan ds. studenckich może odmówić studentowi podpisania Porozumienia z tym konkretnym przedmiotem, jeżeli stwierdzi, że nie jest w stanie sfinansować studentowi goszczącemu na UW kosztów wyjazdów badawczych. Może także poinformować studenta o ewentualnych kosztach, a student sam decyduje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedmiotu.

♦ Podczas pobytu w ramach Programu MOST na UW studenci studiów I stopnia mogą zapisać się na bezpłatny lektorat językowy (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php). Studenci studiów II stopnia mogą także zapisać się na lektorat, ale muszą wnieść opłatę. Studenci przyjęci na Program MOST na cały rok akademicki otrzymują 120 żetonów umożliwiających im rejestrację na wybrany lektorat językowy. W przypadku pobytu semestralnego student otrzymuje odpowiednio 60 żetonów. W sytuacji, jeśli student przyjęty na semestr studiów przedłuży swój pobyt i będzie chciał w następnym semestrze również skorzystać z lektoratu, wówczas zobowiązany jest napisać podanie o przyznanie żetonów do Pełnomocnika Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych Pani mgr Jolanty Urbanikowej. W przypadku otrzymania zgody na przyznanie dodatkowych 60 żetonów, jednostka przyjmująca studenta przypisuje studentowi żetony i może on zarejestrować się na zajęcia z wybranego języka obcego. Podsumowując – student Programu MOST może otrzymać maksymalnie 120 żetonów na zajęcia z języków obcych.

♦ Studenci Programu MOST przyjeżdżający do Uniwersytetu Warszawskiego mogą brać udział również w zajęciach z wychowania fizycznego (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php). W tym celu należy zgłosić się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW (http://www.wfisport.uw.edu.pl/), gdzie zostaną studentom przydzielone żetony (na pobyt semestralny – 30 żetonów, na rok akademicki – 60 żetonów ), tak by umożliwić zarejestrowanie się na wybrane zajęcia.

UWAGA!!! Studenci, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018, nie otrzymują punktów ECTS za zajęcia wychowania fizycznego (więcej: Zarządzenie nr 13 w sprawie zajęć z wychowania fizycznego)

♦ Ponadto studenci Programu MOST przyjeżdżający do Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z zajęć ogólnouniwersyteckich (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php). W przypadku jeśli student będzie chciał zapisać się na taki przedmiot, jednostka przyjmująca studenta na Program zobowiązana jest przydzielić mu odpowiednią liczbę żetonów, która umożliwi mu rejestrację na dany OGUN.

Harmonogram rejestracji żetonowych (tj. lektoratu językowego, zajęć z wychowania fizycznego, zajęć ogólnouniwersyteckich) Uniwersytetu Warszawskiego można zaleźć na stronie internetowej: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

♦ Studenci będący na ostatnim roku studiów I st., II st. lub studiów jednolitych magisterskich wybierają seminaria licencjackie bądź magisterskie w uczelni macierzystej, gdyż w uczelni macierzystej przygotowywana jest praca licencjacka/magisterska oraz później obrona tej pracy.

♦ Przed rozpoczęciem semestru, student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu złożenia Porozumienia lub ustalenia pkt ECTS za dany przedmiot.

„Porozumienie o programie zajęć” zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

♦ W przypadku jakichkolwiek zmian nanoszonych w jego treści, konieczne jest ich dokonanie na dokumencie „Aneks do Porozumienia o programie zajęć”.

♦ Student sporządza na zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST „Kartę okresowych osiągnięć studenta”, na której znajdą się wszystkie wybrane w uczelni przyjmującej przedmioty (wpisane wcześniej w Porozumienie o programie zajęć). Zaliczenia z przedmiotów wraz z pkt. ECTS są wpisywane tylko do Karty. Wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego nie wpisują żadnych zaliczeń do Indeksu.

♦  Po  zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w Porozumieniu o programie zajęć (plus w przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych Aneksem do Porozumienia o programie zajęć), studenci otrzymują specjalny Certyfikat poświadczający udział w Programie.