informacje ogólne o Programie MOST

Drukuj Drukuj

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE MOST

► Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 1999 r. przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. W ogólnych założeniach Program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu była Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Od roku akademickiego 2017/2018 Koordynatorem Programu MOST jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).

► Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r., 7 grudnia 2007 r. oraz 12 października 2010 r., 25 października 2013 r., 7 marca 2014 r., 22 października 2014 r, 22 maja 2017 roku.

Regulamin Programu MOST (pdf)

Broszura w pdf – MOST

► Wszelka korespondencja jest wymieniana pomiędzy Prorektorami ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów, a Uniwersytecką Komisją Kształcenia (UKK). Prorektorzy przekazują ją następnie do Koordynatorów, których zadaniem jest informowanie poszczególnych jednostek o podjętych decyzjach.

► Statystyki: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/statystyki

► Wykaz Koordynatorów na poszczególnych Uczelniach i Uczelniach Stowarzyszonych: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy

► Wykaz Koordynatorów na poszczególnych Wydziałach, Jednostkach naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Koordynatorzy Programu MOST na UW 2017-2018

► Studenci biorący udział w Programie MOST mają możliwość wyjazdu na jedną z 28 uczelni (http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/dokad-mozna-wyjechac):

UCZELNIE

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE MOST (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/kto)

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów
  I stopnia;
 • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Student może ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów nie związany z kierunkiem studiowanym na uczelni macierzystej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST.

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY, CAŁY ROK AKADEMICKI ORAZ SEMESTR LETNI (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku)

♦ Kwalifikacja do Programu MOST na nowy rok akademicki rozpoczyna się od przesłania do poszczególnych jednostek pisma z zapytaniem o liczbę przeznaczonych miejsc:

 • dla studentów przyjeżdżających do Uniwersytetu Warszawskiego oraz z informacją o terminie składania formularzy zgłoszeniowych
 • przez studentów UW wyjeżdżających do innych uczelni do Koordynatora Programu MOST na UW.

Pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 18-20 maja Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

Pomiędzy 30 października, a 30 listopada studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów, na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 3-5 grudnia Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr letni formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich/Dyrektora/ Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

♦ Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.

Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW, a następnie wgrywa do systemu IRK MOST.

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU

♦ Decyzje kwalifikacyjne, jak i te o umieszczeniu kandydatury Studentki/ Studenta na liście rezerwowej, dostępne są w terminie od 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni) na indywidualnych kontach IRK MOST, poszczególnych rekrutujących się osób.

O wynikach kwalifikacji studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów są informowani pomiędzy lipcem, a wrześniem.

♦ Po otrzymaniu z UKA listy przyjętych, Koordynator UW przekazuje dokumentację zakwalifikowanych studentów do jednostek oraz zawiadamia macierzyste jednostki o ich studentach zakwalifikowanych do odbywania Programu MOST w innym Uniwersytecie.

Studenci zakwalifikowani na studia w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu MOST w semestrze zimowym, semestrze letnim lub na cały rok akademicki, zostają poinformowani o tym fakcie pocztą elektroniczną.

ZADANIA, KTÓRE STOJĄ PRZED STUDENTEM ZAKWALIFIKOWANYM NA PROGRAM MOST (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku)

Student przystępuje do sporządzania indywidualnego programu studiów tzw. „Porozumienia o programie zajęć”

♦ Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów w obrębie kierunku, na który został zakwalifikowany. Sporadycznie może wybrać przedmioty z innego kierunku po uzyskaniu zgody władz tego kierunku

♦ Sporządzając program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS nie była mniejsza niż 30 ECTS/semestr  i 60 ECTS/rok)

♦ W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.

♦  „Porozumienie o programie zajęć” zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

W przypadku kiedy zajęcia na danym kierunku wiążą się z odpłatnymi wyjazdami terenowymi Prodziekan ds. studenckich może odmówić studentowi podpisania Porozumienia z tym konkretnym przedmiotem, jeżeli stwierdzi, że nie jest w stanie sfinansować studentowi goszczącemu na UW kosztów wyjazdów badawczych. Może także poinformować studenta o ewentualnych kosztach, a student sam decyduje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedmiotu.

♦ Podczas pobytu w ramach Programu MOST na UW studenci studiów I stopnia mogą zapisać się na bezpłatny lektorat językowy (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php). Studenci studiów II stopnia mogą także zapisać się na lektorat, ale muszą wnieść opłatę. Studenci przyjęci na Program MOST na cały rok akademicki otrzymują 120 żetonów umożliwiających im rejestrację na wybrany lektorat językowy. W przypadku pobytu semestralnego student otrzymuje odpowiednio 60 żetonów. W sytuacji, jeśli student przyjęty na semestr studiów przedłuży swój pobyt i będzie chciał w następnym semestrze również skorzystać z lektoratu, wówczas zobowiązany jest napisać podanie o przyznanie żetonów do Pełnomocnika Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych Pani mgr Jolanty Urbanikowej. W przypadku otrzymania zgody na przyznanie dodatkowych 60 żetonów, jednostka przyjmująca studenta przypisuje studentowi żetony i może on zarejestrować się na zajęcia z wybranego języka obcego. Podsumowując – student Programu MOST może otrzymać maksymalnie 120 żetonów na zajęcia z języków obcych.

♦ Studenci Programu MOST przyjeżdżający do Uniwersytetu Warszawskiego mogą brać udział również w zajęciach z wychowania fizycznego (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php). W tym celu należy zgłosić się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW (http://www.wfisport.uw.edu.pl/), gdzie zostaną studentom przydzielone żetony (na pobyt semestralny – 30 żetonów, na rok akademicki – 60 żetonów ), tak by umożliwić zarejestrowanie się na wybrane zajęcia.

♦ Ponadto studenci Programu MOST przyjeżdżający do Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z zajęć ogólnouniwersyteckich (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php). W przypadku jeśli student będzie chciał zapisać się na taki przedmiot, jednostka przyjmująca studenta na Program zobowiązana jest przydzielić mu odpowiednią liczbę żetonów, która umożliwi mu rejestrację na dany OGUN.

Harmonogram rejestracji żetonowych (tj. lektoratu językowego, zajęć z wychowania fizycznego, zajęć ogólnouniwersyteckich) Uniwersytetu Warszawskiego można zaleźć na stronie internetowej: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

♦ Studenci będący na ostatnim roku studiów I st., II st. lub studiów jednolitych magisterskich wybierają seminaria licencjackie bądź magisterskie w uczelni macierzystej, gdyż w uczelni macierzystej przygotowywana jest praca licencjacka/magisterska oraz później obrona tej pracy.

♦ Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia pkt ECTS za dany przedmiot.

„Porozumienie o programie zajęć” zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

♦ W przypadku jakichkolwiek zmian nanoszonych w jego treści, konieczne jest ich dokonanie na dokumencie „Aneks do Porozumienia o programie zajęć”.

♦ Student sporządza na zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST „Kartę okresowych osiągnięć studenta”, na której znajdą się wszystkie wybrane w uczelni przyjmującej przedmioty (wpisane wcześniej w Porozumienie o programie zajęć). Zaliczenia z przedmiotów wraz z pkt. ECTS są wpisywane tylko do Karty. Wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego nie wpisują żadnych zaliczeń do Indeksu.

♦  Po  zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w Porozumieniu o programie zajęć (plus w przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych Aneksem do Porozumienia o programie zajęć), studenci otrzymują specjalny Certyfikat poświadczający udział w Programie.

DOKUMENTY DO POBRANIA (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty):

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

♦  § 15 ust. 7  ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego: „Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domu studenta uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikowi Programu miejsce w domu studenta przyznaje BSS, zgodnie z terminami określonymi w komunikacie, o którym mowa w § 4. Uczestnik Programu nie musi wypełniać oświadczenia o dochodach ani dokumentować sytuacji materialnej.”. (więcej: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=1483)

♦ po zakwalifikowaniu się na Program MOST, osoby zainteresowane zakwaterowaniem w domu studenta, proszone są o przesłanie maila na adres: n.furman@adm.uw.edu.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: MOST – dom studenta oraz uzupełnić w treści maila informacje przedstawione poniżej:

 • Nazwisko i Imię
 • Wydział/Instytut/Katedra/Centrum/Kolegium/Jednostka UW (w ramach wymiany)
 • Kierunek
 • semestr zimowy/letni/cały rok akademicki

UWAGA!!! miejsca w domu studenta będą przyznawane w miarę możliwości w rekrutacji wrześniowej w terminie do 28 września 2017 r. (na semestr zimowy lub cały rok akademicki) oraz w miarę możliwości w terminie styczeń-marzec (na semestr letni) jak studenci UW. 

o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu miejsca w domu studenta będą Państwo informowani drogą elektroniczną w drugiej połowie września najpóźniej do 28 września 2017 r. (semestr zimowy) oraz od drugiej połowy stycznia 2018 r. (semestr letni).

♦ W  roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-DS-2017&group=0501-DS), na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim (termin: 5 października 2017 r – semestr zimowy; termin: …………………………. – semestr letni).

po otrzymaniu miejsca w domu studenta macie Państwo dwa dni na zakwaterowanie. W przeciwnym wypadku miejsce w domu studenta przepadnie i zostanie przyznane innej osobie.

STYPENDIA

♦ zgodnie z Regulaminem Programu MOST w trakcie odbywania studiów w ramach Programu, przysługujące Państwu stypendia socjalne, naukowe i inne wypłaca uczelnia macierzysta.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (http://www.buw.uw.edu.pl)

♦ Aby zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, należy zgłosić się z legitymacją jednostki macierzystej oraz zaświadczeniem o odbywaniu studiów na UW w ramach programu MOST (więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/). Konto czytelnika zostanie zakodowane na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub otrzymają Państwo odrębną kartę biblioteczną.

♦ Po zarejestrowaniu, w trakcie odbywania studiów będą Państwo mieli możliwość wypożyczania zbiorów BUW oraz korzystania z zasobów bibliotek wydziałowych na właściwych im zasadach. W tym celu należy przy każdej wizycie posiadać ważną kartę biblioteczną. Zostały również przygotowane dla Państwa specjalne karty obiegowe, które zostaną wypisane w Dziekanacie studiów w jednostce UW, w której będą Państwo studiowali w ramach Programu MOST. Na koniec pobytu w Uniwersytecie Warszawskim będą Państwo obowiązani przedłożyć kartę obiegową podpisaną przez BUW, bibliotekę wydziałową właściwą dla kierunku studiów oraz przez Pełnomocnika Rektora ds. Języków Obcych wraz z „Kartą okresowych osiągnięć”. Kartę obiegową należy uzupełnić i przedłożyć nawet wówczas, jeśli z zasobów żadnej z bibliotek ani lektoratu językowego nie będą Państwo korzystali. Bez rozliczonej karty nie otrzymają Państwo zaliczenia i certyfikatu Programu MOST.

REZYGNACJA (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rezygnacja)

♦ Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż do 30 września (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni). Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Studentka/Student w dokumentach, zarówno uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, będą figurować jako uczestnik Programu MOST. Tym samym może to spowodować niemożność zaliczenia semestru, czy roku akademickiego na uczelni macierzystej, gdyż porozumienie o programie zajęć, które Studentka/Student podpisał/a, jako wciąż obowiązujące, nie zostanie zrealizowane.

NIEUZYSKANIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/zakonczenie-wymiany)

♦ W przypadku, gdy Studentka/Student nie zda kolokwium/egzaminu z przedmiotu będącego wpisanym w treść porozumienia, zobowiązana/y jest przystąpić do zaliczenia/egzaminu poprawkowego na uczelni przyjmującej.

♦ Jeżeli kolokwium/egzamin poprawkowy nie zostanie przez Studentkę/a zdany na uczelni przyjmującej, Studentka/Student kończy okres wymiany bez wpisu z danego przedmiotu.

♦ Po powrocie na uczelnię macierzystą Studentka/Student może zwrócić się do dziekana z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia – anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej  (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na uczelni macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim) lub zamianę  –  jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z kanonu obowiązkowych – na inny o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim.

Więcej informacji odnośnie Programu MOST pod następującym adresem: www.most.amu.edu.pl

Więcej informacji o Wydziałach, Jednostkach naukowych i dydaktycznych oraz pozostałych Jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki/

 

UWAGA!!!

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH/PRZYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MOST:

 1. Informacje dla studentów UW wyjeżdżających na program MOST
 2. Informacje dla studentów przyjeżdżających na program MOST na UW

Przewodnik po Programie MOST dla studentów – pomoc