informacja o zakwalifikowaniu

Drukuj Drukuj

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU

♦ Decyzje kwalifikacyjne, jak i te o umieszczeniu kandydatury Studentki/ Studenta na liście rezerwowej, dostępne są w terminie od 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni) na indywidualnych kontach IRK MOST, poszczególnych rekrutujących się osób.

O wynikach kwalifikacji studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów są informowani pomiędzy lipcem, a wrześniem.

♦ Po otrzymaniu z UKA listy przyjętych, Koordynator UW przekazuje dokumentację zakwalifikowanych studentów do jednostek oraz zawiadamia macierzyste jednostki o ich studentach zakwalifikowanych do odbywania Programu MOST w innym Uniwersytecie.

Studenci zakwalifikowani na studia w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu MOST w semestrze zimowym, semestrze letnim lub na cały rok akademicki, zostają poinformowani o tym fakcie pocztą elektroniczną.