MOST – informacja dla jednostek dydaktycznych UW

Drukuj Drukuj

JEDNOSTKI  DYDAKTYCZNE UW ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

Rozpoczęcie odbywania studiów w ramach Programu MOST

♦ gromadzenia dokumentów studentów (zawiadomienie o zakwalifikowaniu na Program MOST, formularz zgłoszeniowy, Porozumienie o programie zajęć (oryginał uczelnia macierzysta, xero uczelnia przyjmująca), Kartę okresowych osiągnięć studenta (oryginał uczelnia macierzysta, xero uczelnia przyjmująca), certyfikat (xero), kartę obiegową;

♦ immatrykulowania studenta z IRK MOST do systemu USOS – link do instrukcji:

usos-immatrykulacja (pdf) (strony od 36 do 39)

UWAGA!!!

kod programu studiów: MOST-nazwa kierunku

kod etapu studiów: MOST-nazwa kierunku

typ indeksu do immatrykulacji: M

pesel lub sztuczny pesel: identyfikator z systemu IRK MOST

♦ udzielania wszelkich informacji i pomocy związanych z tokiem studiów;

♦ wydania studentowi karty obiegowej upoważniającej go do korzystania z zasobów Biblioteki Wydziałowej, Biblioteki Głównej UW (Karta obiegowa);

 

Zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST:

♦ rozliczenia studenta przed powrotem do uczelni macierzystej (sprawdzić zgodność zaliczonych przedmiotów na Karcie okresowych osiągnięć studenta z wybranymi na Porozumieniu o programie zajęć; w przypadku rezygnacji studenta z Programu należy wybrać w USOS status na programie – skreślony);

♦ przyjęcia na zakończenie studiów od studenta karty obiegowej podpisanej przez Bibliotekę Wydziałową, Bibliotekę Główną UW oraz Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych;

♦ wydania Certyfikatu Programu MOST (puste druki dostępne u Koordynatora MOST na UW w Biurze Spraw Studenckich);

 

Powrót studenta UW do uczelni macierzystej:

♦ rozliczenia studenta i przepisania studentowi przedmiotów zrealizowanych w uczelni przyjmującej z  Karty okresowych osiągnięć studenta do USOS

 

Więcej informacji pod następującym adresem: www.most.amu.edu.pl