Sekcja Toku Studiów

Drukuj Drukuj

pok. 21, tel. 022 55 24 025, 55 20 557, 55 20 468


Czym się zajmujemy:

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • informowanie o aktualnych przepisach dotyczących toku studiów,
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych: uchwały Senatu, zarządzenia Rektora
 • udzielanie informacji oraz koordynowanie spraw związanych z Programem MOST
 • opracowanie sprawozdań dotyczących wyników kształcenie na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) na UW
 • współpraca w sprawach związanych z przeprowadzaniem kontroli dokumentacji studenckiej prowadzonej w dziekanatach i sekretariatach instytutów oraz innych jednostkach dydaktycznych UW;
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), raportów i zestawień związanych z procesem nauczania oraz statystyk dotyczących studentów UW studiów stacjonarnych
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie wskaźnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych
 • prowadzenie prac związanych z wykazem kierunków studiów i specjalności prowadzonych na UW,
 • obsługa systemu POL-on w zakresie nadawanych uprawnień i uruchomienia kierunków studiów,
 • przygotowywanie kalendarza akademickiego
 • opracowywanie projektów i procedowanie wdrożenia umów o odpłatności za usługi edukacyjne
 • przygotowywanie Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na podstawie wniosków Rad Wydziałów
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne
 • współpraca z Działem Aplikacji Komputerowych w zakresie spraw związanych z tokiem studiów
 • rezerwacja sal dydaktycznych znajdujących się w gestii Biura Spraw Studenckich UW, opracowywanie z początkiem każdego semestru harmonogramu wykorzystania tych sal, koordynacja i pomoc w sprawach związanych z wynajmowaniem sal na konferencje, seminaria, jubileusze, wydziałowe inauguracje roku akademickiego, koła naukowe itp.;
 • przygotowywanie decyzji zwolnień z opłaty za studia dzieci pracowników UW zgodnie z Zarządzeniem Rektora oraz rejestru zwolnień z opłat dzieci pracowników
 • przygotowywanie rejestru zwolnień z opłat za studia studentów UW
 • obsługa administracyjna Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID);
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia,
 • sprawy organizacyjne związane z posiedzeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów ( I instancji) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (II instancji)
 • koordynowanie, spraw związanych z Państwową Komisją Akredytacyjną (PKA) i Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną (UKA);