Sekcja Toku Studiów

Drukuj Drukuj

pok. 21, 20a, 29a

tel.22 55 20 557, 22 55 20 468, 22 55 24 084, 22 55 20 757

fax 22 55 24 087


Czym się zajmujemy:

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • informowanie o aktualnych przepisach dotyczących toku studiów,
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych: uchwały Senatu, zarządzenia Rektora
 • udzielanie informacji oraz koordynowanie spraw związanych z Programem MOST
 • opracowanie sprawozdań dotyczących wyników kształcenie na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) na UW
 • współpraca w sprawach związanych z przeprowadzaniem kontroli dokumentacji studenckiej prowadzonej w dziekanatach i sekretariatach instytutów oraz innych jednostkach dydaktycznych UW;
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), raportów i zestawień związanych z procesem nauczania oraz statystyk dotyczących studentów UW studiów stacjonarnych
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie wskaźnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych
 • prowadzenie prac związanych z wykazem kierunków studiów i specjalności prowadzonych na UW,
 • obsługa systemu POL-on w zakresie nadawanych uprawnień i uruchomienia kierunków studiów,
 • przygotowywanie kalendarza akademickiego
 • opracowywanie projektów i procedowanie wdrożenia umów o odpłatności za usługi edukacyjne
 • przygotowywanie Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na podstawie wniosków Rad Wydziałów
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne
 • współpraca z Działem Aplikacji Komputerowych w zakresie spraw związanych z tokiem studiów
 • rezerwacja sal dydaktycznych znajdujących się w gestii Biura Spraw Studenckich UW, opracowywanie z początkiem każdego semestru harmonogramu wykorzystania tych sal, koordynacja i pomoc w sprawach związanych z wynajmowaniem sal na konferencje, seminaria, jubileusze, wydziałowe inauguracje roku akademickiego, koła naukowe itp.;
 • przygotowywanie decyzji zwolnień z opłaty za studia dzieci pracowników UW zgodnie z Zarządzeniem Rektora oraz rejestru zwolnień z opłat dzieci pracowników
 • przygotowywanie rejestru zwolnień z opłat za studia studentów UW
 • obsługa administracyjna Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID);
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia,
 • sprawy organizacyjne związane z posiedzeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów ( I instancji) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (II instancji)
 • koordynowanie, spraw związanych z Państwową Komisją Akredytacyjną (PKA) i Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną (UKA);