Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Drukuj Drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej, powoływanej na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/2017, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

Komunikat w  sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta
na rok akademicki 2016/2017:

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2016/2017 :

a) dla obecnych studentów :

• od 23 maja 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

b) dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

a) obecnym studentom:

• 22 lipca 2016 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 1 lipca 2016 r.

b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów:

• 12 sierpnia 2016 r.

• 9 września 2016 r.

c) obecnym studentom,  studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

• 16 września 2016 r.

• 28 września 2016 r.

3) kwaterowania w domach studenta:

a) dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2016 r. do 6 października 2016 r.;

b) dla pozostałych osób – od 22 września 2016 r. do 6 października 2016 r.

 

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2016 r.

 

 

 

KOMUNIKAT (16.09.2016 r.)

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 16 września 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnej (ostatniej) turze zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w poprzednich turach, mogą ubiegać się o akademik w turze w dniu 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW

 

KOMUNIKAT (08.09.2016 r.)

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 9 września 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w poprzednich turach, mogą ubiegać się o akademik w turach 16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW

 

KOMUNIKAT (12.08.2016 r.)

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski studentów nowo przyjętych na studia w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 12 sierpnia 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Nowo przyjęci studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 12 sierpnia 2016 r., mogą ubiegać się o akademik w turach 9,16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW

 

KOMUNIKAT (21.07.2016 r.)

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 22 lipca 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 22 lipca 2016 r., mogą ubiegać się o akademik w turach 16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW