Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Drukuj Drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych, dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów oraz terminów kwaterowania w domach studenta.

 

Komunikat w  sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019:

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t. j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

 

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019:

dla obecnych studentów:

  • od 5 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r.

dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

 

obecnym studentom:

  • 23 lipca 2018 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej
                                          do  2 lipca 2018 r.

studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):

  • 10 września 2018 r.

obecnym studentom, studentom przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

  • 24 września 2018 r.

 

3) kwaterowanie w domach studenta:

 

  • dla wszystkich studentów – od 17 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

 

4) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od     23 lipca 2018 roku do 16 września 2018 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu domów studenta, komisja stypendialna weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złożony w terminach określonych niniejszym komunikatem.

Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich.

Osoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów w tej samej jednostce organizacyjnej na UW powinny złożyć wnioski do 2 lipca 2018 r.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu domów studenta student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Stosownie do  § 27 ust. 4 Regulaminu student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

 

Komunikat [ 24 września 2018 roku]

W dniu dzisiejszym algorytm rozpatrzył wszystkie wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta. Wnioski przy których w dalszym ciągu jest stan  „Gotowy do rozpatrzenia” zostały zgłoszone do działu informatycznego celem wyjaśnienia. Bardzo przepraszamy za utrudnienia. 

 

Komunikat [ 10 września 2018 roku]

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w Domach Studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 1800 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 10 września 2018 roku będą rozpatrzone negatywnie. Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 23 lipca 2018 oraz w dniu 10 września 2018 roku mogą ubiegać się o akademik w turze 24 września 2018 roku.

Komunikat [ 23 lipca 2018 roku]

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w Domach Studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 1800 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 23 lipca 2018 roku będą rozpatrzone negatywnie. Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 23 lipca 2018 roku mogą ubiegać się o akademik w turze 24 września 2018 roku.