Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Drukuj Drukuj

 

Rok akademicki 2020/2021:

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021:

 

Miejsca w domach studenta przyznane zostaną na semestr zimowy z możliwością przedłużenia zakwaterowania do końca roku akademickiego.  

 

1) składanie przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021:

a) dla obecnych studentów – od 14 lipca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r.

b) dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 

2) rozpatrywanie wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

a) obecnym studentom24 sierpnia 2020 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2020 r.

b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – 25 września 2020 r.

c) w przypadku wolnych miejsc obecnym studentom, studentom przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca – 6 października 2020 r.  

3) kwaterowanie w domach studenta:

 dla wszystkich studentów  od 28 września 2020 r. do 19 października 2020 r.

 

4) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 25 sierpnia 2020 roku do 27 września 2020 roku.

 

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta, po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb, student lub doktorant przesyła wraz z wymaganą dokumentacją na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. stypendium socjalnego bądź komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego swojej jednostki organizacyjnej. Termin złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zarejestrowany w USOSweb i pobrany w formie pliku PDF wniosek został przesłany na adres poczty elektronicznej. Przesłanie wniosku drogą elektroniczną rozpoczyna postępowanie w sprawie przyznania miejsca w domu studenta. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentami przyjmowane będą tylko z maili w domenie UW.

 

Lista mailowa koordynatorów ds. stypendialnych (więcej)

 

Zgodnie z § 3 ust. 6 Załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego za weryfikację spełniania przez studenta warunków i kryteriów przy ubieganiu się o miejsce w domu studenta odpowiada właściwy koordynator ds. stypendialnych lub właściwa komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego jeśli została powołana. Komisja stypendialna lub koordynator ds. stypendialnych weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złożony w terminach określonych niniejszym komunikatem.

Komisja/Koordynator zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich.

Osoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów w tej samej jednostce organizacyjnej na UW powinny złożyć wnioski do 2 sierpnia 2020 r.

Student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 16 października, podając planowany termin zakwaterowania.

 

 

KOMUNIKAT!!! (24.08.2020 r.)

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów ustalił, że wnioski, w których został wykazany dochód do 2000 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 24 sierpnia 2020 roku zostały rozpatrzone pozytywnie.
Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 24 sierpnia 2020 roku wciąż mają stan wniosku „Gotowy do rozpatrzenia” i mogą ubiegać się o akademik w turze 29 września 2020 roku. Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie.