Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Drukuj Drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej, powoływanej na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

 

Komunikat w  sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018:

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

 

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

 1. dla obecnych studentów:
  • od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

 1. obecnym studentom:
 • 21 lipca 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej
  do 5 lipca 2017 r.
 1. studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):
 • 11 sierpnia 2017 r.
 • 8 września 2017 r.
 1. obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 15 września 2017 r.
 • 28 września 2017 r.


3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
 2. dla pozostałych osób – od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

 

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.

 

5) Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 roku, o ile pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.

 

6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu domów studenta, komisja stypendialna weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złożony w terminach określonych niniejszym komunikatem.

Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich.

Osoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów na UW powinny złożyć wnioski do 5 lipca 2017 r.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu domów studenta student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Stosownie do  § 27 ust. 4 Regulaminu student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.