Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Drukuj Drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

 

Komunikat w  sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018:

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

 

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

 1. dla obecnych studentów:
  • od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

 1. obecnym studentom:
 • 21 lipca 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej
  do 5 lipca 2017 r.
 1. studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):
 • 11 sierpnia 2017 r.
 • 8 września 2017 r.
 1. obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 15 września 2017 r.
 • 28 września 2017 r.


3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
 2. dla pozostałych osób – od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

 

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.

 

5) Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 roku, o ile pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.

 

6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu domów studenta, komisja stypendialna weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złożony w terminach określonych niniejszym komunikatem.

Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich.

Osoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów na UW powinny złożyć wnioski do 5 lipca 2017 r.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu domów studenta student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Stosownie do  § 27 ust. 4 Regulaminu student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.