- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Zasady obliczania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy (studenta) ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Podstawowe zasady:

1) Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) wnioskodawcę;
b) małżonka wnioskodawcy;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy;
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt a-c dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2) Student może uwzględniać tylko swój dochód i dochód małżonka (jeśli pozostaje w związku małżeńskim), jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończył 26. rok życia; lub
b) pozostaje w związku małżeńskim; lub
c) ma na utrzymaniu: dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; lub
d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; lub
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia [o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych], jest wyższy lub równy 930,35 zł.

W takim przypadku student do wniosku o stypendium dołącza oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (nie ma specjalnego formularza na to oświadczenie).

3) Przy obliczaniu dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się tylko dochody z listy wskazanej w §2 załącznika nr 1 do Regulaminu.

4) Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się mnożąc liczbę ha przeliczeniowych, w których wyrażona jest powierzchnia użytków rolnych posiadanych przez członka rodziny w 2019r. (wg zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego) przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w roku bazowym 2019 ogłaszanego przez GUS. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniosła w 2019 r. 3244 zł.

5) Miesięczny dochód członka rodziny oblicza się, uwzględniając:

a) dochody uzyskiwane w roku bazowym tj. 2019 – roczny dochód dzieli się przez 12 miesięcy,
b) dochody uzyskane w roku bazowym (2019) i uzyskiwane w dniu wydania decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego, pochodzące ze źródeł wymienionych w § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu – dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był on uzyskiwany;
c) dochody uzyskane po roku bazowym (2019) i uzyskiwane w dniu wydania decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego, pochodzące ze źródeł wymienionych w § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu – w wysokości uzyskanej za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

6) Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się „dochodu utraconego” zgodnie z §4 Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz Art. 15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7) Przy ustalaniu dochodu wlicza się „dochód uzyskany” zgodnie z §5 Załącznika nr 1 do Regulaminu.

8) Dochód miesięczny wylicza się każdemu członkowi rodziny oddzielnie, następnie sumuje się miesięczne dochody poszczególnych osób, a potem sumę dzieli się przez liczbę członków rodziny.