Wysokość stypendium socjalnego

Drukuj Drukuj

Sposób obliczona wysokości stypendium socjalnego określa §1 pkt 2) i 3) Postanowienia nr 14 Rektora UW z dnia 30 września 2020 r.

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi 1150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego nie może być niższa niż 350 zł (wnioskodawca uzyskujący dochód netto na osobę w rodzinie od 800 zł do 1050 zł otrzymuje stypendium w wysokości 350 zł), a kwota najwyższego stypendium socjalnego nie może być wyższa niż 1150 zł.

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 1150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych plus 200 zł, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie może być niższa niż 550 zł, a kwota najwyższego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie może być wyższa niż 1350 zł.