Kto może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (kryteria)

Drukuj Drukuj

Zgodnie z §17 Regulaminu stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student, który spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego i dodatkowo występuje jeden z poniższych przypadków:

  • student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich spełnia kryteria uprawniające do otrzymania stypendium rektora, o których mowa w § 24 ust. 7 Regulaminu;
  • student otrzymał stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim:
    1. w którym ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, lub
    2. poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości;
  • wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;
  • wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia;
  • wnioskodawca jest sierotą* i nie ukończył 25. roku życia. [* brak obojga rodziców].