Forma składania wniosków o stypendium socjalne

Drukuj Drukuj

Forma składania wniosku została określona w Komunikacie Rektora UW.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

Uwaga! Aby móc przystąpić do wypełnienia wniosku należy najpierw zarejestrować w systemie OŚWIADCZENIE O DOCHODACH za 2019.

Aby zarejestrować wniosek o stypendium socjalne w USOSweb należy:

  1. zalogować się na swoje konto USOSweb,
  2. z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI,
  3. wybrać z listy wniosek o stypendium socjalne, 
  4. wypełnić wniosek i zarejestrować w systemie.

Wniosek, po jego wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie USOSweb, należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć do Komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego/koordynatora ds. stypendialnych na swoim Wydziale.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście; lub
  • wysłać pocztą tradycyjną – za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania  (data stempla pocztowego) zgodnie z art. 57 §5 kpa.