Dokumenty do stypendium socjalnego

Drukuj Drukuj

 

Student ubiegający się o stypendium socjalne powinien wyczerpująco i wiarygodnie udokumentować sytuację materialną i dochodową swoją i swojej rodziny.
Student ubiegający się o stypendium socjalne powinien złożyć wniosek o stypendium socjalne oraz dołączyć do tego wniosku dokumenty, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, czyli m.in.

1) oświadczenie o dochodach za 2019 – należy je wypełnić w USOSweb, następnie zarejestrować w USOSweb, wydrukować i podpisać
2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (o dochodach, podatkach, składkach na ubezpieczenie społeczne) za rok bazowy 2019 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów)
3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń) za rok bazowy 2019 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów)
4) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy 2019 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów)
5) pozostałe dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu w zależności od tego, jaki dochód/okoliczność jest dokumentowana.

 

Jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528zł, należy dołączyć także zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (Patrz §16 Regulaminu).
W poniższych linkach znajdują się wyjaśnienia odnośnie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS):
https://studia.gov.pl/studenci/pomoc-materialna/
https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r

Zgodnie z §15 ust. 3 Regulaminu, wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku nieudokumentowania wyczerpująco i wiarygodnie sytuacji materialnej i dochodowej uznaje się, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do przyznania świadczenia.