Dokumenty do stypendium socjalnego

Drukuj Drukuj

Student ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany wyczerpująco i wiarygodnie udokumentować sytuację materialną i dochodową swoją i swojej rodziny. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, czyli m.in.

  1. oświadczenie o dochodach za 2019 – należy je wypełnić w USOSweb, następnie zarejestrować w USOSweb, wydrukować i podpisać;
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (o dochodach, podatkach, składkach na ubezpieczenie społeczne) za rok bazowy 2019 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów);
  3. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń) za rok bazowy 2019 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów);
  4. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy 2019 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów);
  5. pozostałe dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu w zależności od tego, jaki dochód/okoliczność jest dokumentowana.

Jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528zł, należy dołączyć także zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (Patrz §16 Regulaminu). W poniższych linkach znajdują się wyjaśnienia odnośnie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS):
https://studia.gov.pl/studenci/pomoc-materialna/
https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r

W przypadku nieudokumentowania wyczerpująco i wiarygodnie sytuacji materialnej i dochodowej uznaje się, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do przyznania świadczenia.