Dodatkowe wymagania dla studentów-cudzoziemców

Drukuj Drukuj

W celu ubiegania się o stypendium socjalne student-cudzoziemiec powinien spełniać co najmniej jeden z warunków określonych w §10 ust. 2 Regulaminu, czyli:

 1. udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w:
  a) art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną]; lub
  b) art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na to, że posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski, lub zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Polski studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Polski ]; lub
  c) art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na to, że jest członkiem rodziny cudzoziemca (o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach) , z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć ]
 3. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 5. posiada Kartę Polaka;
 6. wydano mu decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w:
  a) art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych]; lub
  b) art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca],
  lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Studenci-cudzoziemcy, którzy spełniają jeden warunków określonych w §10 ust. 2 Regulaminu, ubiegają się o przyznanie stypendium socjalnego na tych samych zasadach co studenci-obywatele Polski.