Stypendium socjalne

Drukuj Drukuj

 

Podstawowe informacje o stypendium socjalnym

Stypendium socjalne jest świadczeniem pieniężnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej przez Rektora.

 

  • Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta.
  • Przyznanie stypendium socjalnego wymaga wydania decyzji administracyjnej.
  • O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • O stypendium socjalne mogą ubiegać się:
  • studenci-obywatele Polski,
  • studenci-cudzoziemcy, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków wymieniony w §10 ust. 2 Regulaminu.
  • Jeśli student studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 

Warunki przyznawania stypendium socjalnego określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego  wprowadzony  Zarządzeniem nr 142 Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. ( „Regulamin”)

 

Link do Regulaminu https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5071&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2F2019%2Easpx