Stypendium socjalne

Drukuj Drukuj

Podstawowe informacje o stypendium socjalnym

Stypendium socjalne jest świadczeniem pieniężnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodowego określonego przez Rektora.

  • Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta.
  • Przyznanie stypendium socjalnego wymaga wydania decyzji administracyjnej.
  • O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • O stypendium socjalne mogą ubiegać się:
    • studenci-obywatele polscy,
    • studenci-cudzoziemcy, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków wymieniony w §10 ust. 2 Regulaminu.
  • Jeśli student studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 

Warunki przyznawania stypendium socjalnego określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzony  Zarządzeniem nr 142 Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. ( „Regulamin”).