Zapomoga

Drukuj Drukuj

Czym jest zapomoga?

Zapomoga jest świadczeniem pieniężnym do wysokości 5500 zł, które może być przyznane studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w szczególności w wyniku:

 • śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica;
 • utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;
 • utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
 • nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;
 • nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;
 • szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę

Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia. Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim (w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ograniczenie to nie obowiązuje) .

Jak otrzymać zapomogę?

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta lub doktoranta i jest świadczeniem jednorazowym.

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe

Co winien zawierać wniosek?

 • udokumentowanie trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w § 21 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego; w szczególności powinien wykazać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między określonym zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu;
 • przedstawienie dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Postanowienie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021