UWAGA! Zmiany w porównaniu z rokiem akademickim 2019/2020

Drukuj Drukuj

Zmiana dla osiągnięć sportowych okresu, z którego można zgłaszać osiągnięcia.

W przypadku wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 właściwy organ stypendialny może umożliwić studentowi, który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane osiągnięcia sportowe uzyskane nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r., jeśli zakończenie zawodów lub rozgrywek zaplanowanych na rok akademicki 2019/2020, w których wnioskodawca brał udział, zostało przesunięte z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Wskazanie takich osiągnięć we wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 i uznanie ich przez właściwy organ stypendialny oznacza, że nie będą one punktowane przy przyznawaniu stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022.

 

Zmiana określenia podmiotów, które organizują konferencje, uznawane przy stypendium rektora.

Właściwy organ uznaje jedynie konferencje naukowe organizowane przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy. W przypadku, gdy konferencję naukową organizuje jednostka organizacyjna uczelni lub działające w uczelni koło naukowe uznaje się, że organizatorem jest dana uczelnia.

Podmiotami tworzącymi system szkolnictwa w rozumieniu art. 7 ust. 1

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;
 3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227), zwana dalej „PAN”;
 4. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;
 5. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227);
 6. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227);
 8. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;
 9. Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;
 10. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

W przypadku zgłaszania konferencji, która jest organizowana przez inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły , prosimy o dostarczenie/wskazanie informacji, które pozwalają stwierdzić, że dany podmiot:

 • prowadzi głównie działalność naukową,
 • prowadzi działalność naukową samodzielnie,
 • prowadzi działalność naukową w sposób ciągły.