Wyróżniające wyniki w nauce

Drukuj Drukuj

Średnia ocen

Średnia ocen brana pod uwagę przy ocenie wniosków to średnia obliczona na podstawie §42 ust.3 Regulaminu Studiów. Średnią ocen z etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów składających się na plan studiów danego etapu (w tym z lektoratu z języka obcego), z zastrzeżeniem § 36 ust. 8 Regulaminu Studiów, z zaokrągleniem do części setnych. Jeśli w planie studiów danego etapu studiów są przewidziane przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego plan studiów, przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów podpiętych przez studenta pod dany etap studiów z zastrzeżeniem § 31 ust. 5 oraz § 37 ust. 4 Regulaminu Studiów. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.

W przypadku, gdy wnioskodawca zaliczył etap studiów będąc studentem innej uczelni, uwzględnia się średnią ocen obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów tej uczelni. Gdy ostatni etap studiów składał się wyłącznie z jednego semestru, to średnią z tego etapu będzie wyłącznie średnia z tego jednego semestru.

Przykład: Studentka ukończyła studia inżynierskie, które trwały 7 semestrów. Czwarty rok studiów, który był jej ostatnim etapem studiów, trwał tylko jeden semestr. Do średniej za ostatni rok studiów będą zatem liczyły się wyłącznie oceny z przedmiotów z tego jednego semestru.

 

Przeliczenie średniej

Obowiązującą na Uniwersytecie Warszawskim skalą ocen jest skala 2-5. Przy obliczaniu średniej ocen, ocenę 5! uwzględnia się w średniej jako 5.

W przypadku gdy wnioskodawca studiował na uczelni, na której obowiązywała inna skala ocen, zgłoszona średnia [tj. średnia obca] będzie podlegała przeliczeniu według wzoru:

  • ze skali ocen 2-5,5 średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/5,5
  • ze skali ocen 2-6,0 średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/6,0

W przypadku innych skal ocen, np. punktowych stosowanych na uczelniach artystycznych, powyższe wzory będą stosowane odpowiednio.

 

Zaświadczenie o średniej

Zobowiązanymi do dostarczenia zaświadczenia są osoby, które

  • poprzedni etap studiów zaliczyły na innej niż Uniwersytet uczelni, w szczególności ubiegających się o stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;
  • zmieniły kierunek studiów na Uniwersytecie;
  • studiują na tym samym kierunku, ale w roku akademickim, w którym ubiegają się o stypendium, inna jednostka prowadzi ich kierunek (np. kongitywistyka, gdzie I stopień realizowany jest przez Instytut Filozofii, a drugi przez Wydział Psychologii).

W zaświadczeniu muszą znajdować się następujące informacje:

  • średnia ocen za ostatni rok studiów;
  • rodzaj obliczonej średniej – arytmetyczna lub ważona;
  • skala ocen na uczelni – 2-5; 2-5,5; 2-6 lub inna.

Suplement do dyplomu oraz karta przebiegu studiów NIE STANOWIĄ zaświadczenia w rozumieniu Regulaminu. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia o średniej ocen wnioskodawca otrzyma 0 punktów za kryterium wyróżniające wyniki w nauce.

 

Zgłaszanie zastrzeżeń do średniej ocen

W przypadku gdy wnioskodawca nie zgadza się z wyliczoną przez dziekanat średnią, powinien zgłosić ten fakt drogą mailową. W mailu należy opisać zastrzeżenia do sposobu obliczenia średniej. Mail należy skierować na skrzynkę mailową właściwego dziekanatu, a DW umieścić adres stypendiumrektora@uw.edu.pl. W pole temat należy wpisać WERYFIKACJA ŚREDNICH. Prosimy o niepodejmowanie kroków w celu zmiany średniej ocen bez uprzedniego poinformowania mailowego.

Zgłoszenie zastrzeżeń do średniej należy dokonać we wskazanym terminie przez koordynatora wniosku terminie. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, ich późniejsze zgłoszenie nie zostanie uwzględnione, a pod uwagę zostanie wzięta średnia wyliczona przez dziekanat.