Osiągnięcia naukowe

Drukuj Drukuj

W §6 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu zostały określone aktywności, które zostały uznane za osiągnięcia naukowe. Dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcie w przypadku:

1.Konferencji naukowej:

 • zaświadczenie o wygłoszeniu referatu lub prezentacji posteru, zawierające datę i tytuł wystąpienia;
 • program konferencji zawierający afiliacje czynnych uczestników, a w przypadku braku wskazania w nim afiliacji, zaświadczenie od organizatora o afiliacjach czynnych uczestników. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego afiliacje czynnych uczestników konferencja zostanie uznana co najwyżej za konferencję o zasięgu uczelnianym.

2.Publikacji naukowych i przekładów naukowych:

 • potwierdzenie/zaświadczenie zawierające
  • tytuł;
  • datę (co najmniej miesięczną) jej wydania;
  • numer ISBN lub ISSN;
  • w przypadku publikacji naukowej – informacje o jej zrecenzowaniu, z podaniem nazwiska i stopnia naukowego recenzenta, o ile nie obowiązuje tzw. blind review – w szczególności dane te mogą zostać poświadczone kserokopiami lub skanami stron tytułowej i redakcyjnej, a w przypadku rozdziału lub artykułu – również spisu treści książki lub czasopisma, lub zaświadczeniem z wydawnictwa.

3.Konkursu naukowego:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie miejsca punktowanego;
 • dowody potwierdzające zasięg wydarzenia, np. odesłania do stron internetowych, na których zamieszczono listę uczestników wydarzenia wraz z informacją o reprezentowanych ośrodkach.

Zamiast tych dokumentów można dostarczyć zaświadczenie organizatora, które będzie zawierać wymienione wyżej informacje. W przypadku niedostarczenie dokumentu potwierdzającego informacji o reprezentowanych ośrodkach, wnioskodawca za dany konkurs otrzyma 0 punktów.