Osoby uprawnione do stypendium rektora

Drukuj Drukuj

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora mogą ubiegać się te osoby studiujące na 1. roku, jeśli zostały przyjęte studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli:

 1. mają tytuł laureata(-ki) olimpiady międzynarodowej albo aureata(-ki) bądź finalisty(-ki) olimpiady stopnia centralnego; lub
 2. są medalistami(-kami) co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium zostanie przyznane wszystkim osobom, które spełniają powyższe kryteria oraz złożą udokumentowany wniosek w terminie określonym przez Rektora.

 

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą się ubiegać osoby wpisane na kolejny rok studiów  (również na 1. roku studiów II stopnia), jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • uzyskały wyróżniające wyniki w nauce – wysoką średnią ocen (w przypadku 1. roku studiów II stopnia bierze się pod uwagę średnią za ostatni rok studiów);
 • osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miały osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Należy złożyć wniosek o stypendium rektora, nawet jeśli rozliczenie roku przez sekretariat przedłuża się i mimo zaliczenia wszystkich przedmiotów w październiku nadal jest się na poprzednim etapie w USOS. Zdajemy sobie sprawę, że duże wydziały nie zdążą rozliczyć wszystkich przed 30 września i nie blokujemy możliwości rejestrowania wniosku osobom nierozliczonym.

 

Osoby, które nie mogą otrzymać stypendium rektora

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. student(k)om posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od czasu oraz miejsca jego uzyskania),
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek, również na I stopniu i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy – ta zasada dotyczy jedynie studentów i studentek 1. roku studiów II stopnia,
 4. jeśli dana osoba studiuje dłużej niż 6 lat łącznie, uwzględniając wszystkie studiowane kierunki studiów, bez względu na to, czy zostały one ukończone, czy też nie,
 5. student(k)om powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły dane studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. student(k)om niewpisanym na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej).