Akty prawne – sprawy socjalne

Drukuj Drukuj

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Podstawowym aktem prawnym regulującym świadczenia pomocy materialnej jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478).Kluczowymi dla ustalania prawa studentów do świadczeń są przepisy działu II rozdziału 3 tej ustawy.

 

Akty wewnętrzne

Świadczenia dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim są regulowane  Zarządzeniem nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzeniami nr 83, 157 i 203 z 2020 roku zmieniającymi jego treść.

Treść Regulaminu oraz zarządzeń zmieniających [więcej] 

Rules of students’ benefits at the University of Warsaw [więcej]

 

POSTANOWIENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021.

 

NOWY!!! Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego [więcej]