Powołanie komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego

Drukuj Drukuj

 

Lista koordynatorów ds. stypendialnych [więcej]

 

Informacje wprowadzające

Zgodnie z Regulaminem świadczeń (§ 26 ust. 2 i 3) komisję stypendialną ds. stypendium socjalnego powołuje Rektor na pisemny wniosek Rady Samorządu Studentów jednostki dydaktycznej, a w razie jej braku – Zarządu Samorządu Studentów UW. Komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego złożone przez studentów wszystkich kierunków, na których dana jednostka dydaktyczna organizuje kształcenie (oznacza to np., że na Wydziale Historycznym może być tylko jedna komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego). W przypadku studiów organizowanych wspólnie przez jednostki dydaktyczne, właściwą jednostką dydaktyczną jest ta wskazana w porozumieniu zawartym między tymi jednostkami.

Zgodnie z nowym Regulaminem Samorządu Studentów (§ 95 ust. 2) Rada Samorządu Studentów funkcjonuje przy: 1) Wydziale; 2) kolegium studiów; 3) kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych; 4) ogólnouniwersyteckiej jednostce organizacyjnej, realizującej kierunek lub kierunki studiów. W jednostkach, w których nie ma Rady Samorządu Studentów (dotyczy to np. wydziałów, w których dotychczas funkcjonowało kilka zarządów samorządów studentów), studentów do ww. komisji deleguje Zarząd Samorządu Studentów UW.

Komisja nie może liczyć więcej niż 9 osób, musi w niej być przynajmniej jeden koordynator ds. stypendialnych (pracownik administracyjny). Większość członków komisji stanowią studenci. Rektor powołując komisje wskazuje jej przewodniczącego – jednego z koordynatorów. Komisja może również wybrać wiceprzewodniczących.

 

Instrukcja powołania komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego

A. Jednostki, w których funkcjonuje Rada Samorządu Studentów

  1. Rada Samorządu Studentów (dalej RSS) podejmuje uchwałę, w której wnioskuje o powołanie komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego spośród wskazanych studentów [wzór uchwały].
  2. RSS przekazuje uchwałę do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (dalej KJD) .
  3. KJD przesyła do Biura Spraw Studenckich (dalej BSS) na adres mailowy stypendiumsocjalne@uw.edu.pl skan uchwały oraz informację, których koordynatorów należy powołać w skład komisji (KJD może rekomendować, który koordynator ma zostać przewodniczącym komisji). Prosimy o zatytułowanie maila zgodnie ze schematem rok nazwa jednostki ZGŁOSZENIE, np. 2019 WZ ZGŁOSZENIE.

– następnie należy przejść do kroku 4.

B. Jednostki, w których nie funkcjonuje Rada Samorządu Studentów                              

  1. KJD przekazuje do Zarządu Samorządu Studentów UW (dalej ZSS UW) na adres mailowy biuro@samorzad.uw.edu.pl listę studentów, którzy mają zostać delegowani do komisji oraz informuje, którzy koordynatorzy mają znaleźć się w jej składzie (KJD może rekomendować, który koordynator ma zostać przewodniczącym komisji).
  2. ZSS UW podejmuje uchwałę, w której wnioskuje o powołanie komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego spośród studentów wskazanych w uchwale.
  3. ZSS UW przekazuje do BSS na adres mailowy stypendiumsocjalne@uw.edu.pl uchwałę oraz informację od KJD, których koordynatorów należy powołać w skład komisji. Prosimy o zatytułowanie maila zgodnie ze schematem rok nazwa jednostki ZGŁOSZENIE np. 2019 WZ ZGŁOSZENIE

– następnie należy przejść do kroku 4.

 

Po przekazaniu informacji do BSS – część wspólna dla wszystkich jednostek

 

      4. Rektor powołuje komisję stypendialną ds. stypendium socjalnego zarządzeniem, w którym określa jej skład, wskazuje przewodniczącego oraz ustala, do kiedy trwa kadencja komisji. 

      5. BSS informuje przewodniczącego komisji i KJD o powołaniu, przesyłając skan zarządzenia.

      6. Komisja po otrzymaniu zarządzenia:

  • na wniosek przewodniczącego wybiera nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących komisji i sporządza protokół z posiedzenia [wzór protokołu]; wiceprzewodniczący mogą zostać upoważnieni do podpisywania decyzji [wzór upoważnienia],
  • wypełnia formularz i razem ze skanami protokołu i upoważnień przesyła go na adres: stypendiumsocjalne@uw.edu.pl (w rozpoczętym już wątku, zachowując ciągłość korespondencji); pliki należy nazwać wg schematu rok_skrotjednostki_opisdokumentu np. 2019_WPsych_zgłoszenie (tabelka w Excelu); 2019_MIM_protokol; 2019_WPA_upowaznienie,
  • studenccy członkowie komisji logują się na stronie https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=3655 (dane jak do USOSweb) i samodzielnie zapisują się szkolenie z ochrony danych osobowych. Kod dostępu do szkolenia zostanie przekazany studenckim członkom komisji do koordynatora ds. stypendialnych.

      7. Po zaliczeniu szkolenia należy podpisać oświadczenie (pobrane z platformy kampus) i uzyskać upoważnienie (podpisuje je kierownik jednostki organizacyjnej). Następnie skany obu dokumentów do ochrony danych osobowych trzeba przesłać do BSS na adres mailowy stypendiumsocjalne@uw.edu.pl (w rozpoczętym już wątku, zachowując ciągłość korespondencji).  powinny one być opisane wg schematu rok_nazwisko_opisdokumentu np. 2019_Nowak_oswiadczenie, 2019_Nowak_upowaznienie