- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Sekcja Socjalna

Prowadzimy bieżącą obsługę studentów:
– informujemy o aktualnych przepisach dotyczących studentów,
– doradzamy w sprawach indywidualnych, m.in. w zakresie: pomocy materialnej, ubiegania się o miejsce w domu studenta, ubezpieczenia zdrowotnego,
– obsługujemy studentów w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (składanie wniosków, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studenta i członków jego rodziny, wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, wydawanie dokumentów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego),
– przyznajemy miejsca w Domach Studenta UW dla studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, programu MOST oraz monitorujemy stan wolnych miejsc w roku akademickim,
– obsługujemy studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, programu MOST w zakresie zamiany miejsc w przyznanych Domach Studenta,
– udzielamy informacji na temat wypełniania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta, wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, zapomóg oraz oświadczenia o dochodach w USOSweb,
– zarządzamy wnioskami w USOSweb (ustalanie tur składania wniosków przez studentów),
– przygotowujemy odpowiedzi na pisma studentów w zakresie świadczeń pomocy materialnej,
– nadzorujemy proces związany ze składaniem wniosków studentów o przyznanie stypendium ministra, które zostały zaakceptowane przez Radę Wydziału.
 

Współpracujemy z jednostkami UW:
– udzielamy informacji dotyczących obowiązujących przepisów w szczególności z zakresu pomocy materialnej, zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego,
– koordynujemy przygotowywanie przez jednostki UW list stypendialnych (stypendia z FPM, stypendia zamawiane, stypendia przyznawane przez Marszałków województw i Prezydentów miast),
– współpracujemy z Zarządem Samorządu Studentów UW w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów oraz w sprawie przyznawania miejsc w Domach Studenta UW,
– w ścisłej współpracy z jednostkami UW przygotowujemy sprawozdania dotyczące spraw socjalnych,
– opracowujemy projekty zarządzeń (m.in. w sprawie powołania komisji stypendialnych) oraz postanowień (m.in. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta),
– zasięgamy opinii Wydziałów w indywidualnych sprawach dotyczących studentów,
– współpracujemy z Działem Aplikacji Komputerowych – w zakresie programu USOS oraz USOSweb,
– przygotowujemy sprawozdania dla Rektora UW,
– informujemy jednostki organizacyjne UW o przyznaniu stypendiów ministra dla studentów danej jednostki organizacyjnej,
– monitorujemy pobieranie przez studentów stypendiów w systemie POL-on.

Współpracujemy też z innymi instytucjami:
– sporządzamy raporty i sprawozdania m.in. do:
– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
– Głównego Urzędu Statystycznego,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.