- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Stypendia zagraniczne – NAWA

[1]

W sekcji dokumentacji BSS UW kompletowana jest dokumentacja studentów ubiegających się o wyjazdy stypendialne  na podstawie oferty NAWA realizowanej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej.

Po sprawdzeniu zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów z wymogami określonymi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, wnioski kandydatów na wyjazdy stypendialne zostają przedstawione Rektorowi do akceptacji. Zaakceptowane przez Rektora wnioski wraz z pismem zgłaszającym kandydatów na stypendia kierowane są do NAWA.

Wnioski zostaną rozpatrzone w drodze konkursu. Kryterium oceny będą stanowić cele, które kandydat zamierza realizować za granicą oraz jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Zgłoszenia kandydatów zostaną zaopiniowane przez Zespół do Spraw Programów dla Studentów. O wynikach Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje o dokumentach wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia. Ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmują partnerzy zagraniczni.

 

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez NAWA obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej  w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

w terminie do dnia 24 listopada 2017r.:

w terminie do dnia 13 grudnia 2017r. :

w terminie do dnia 23 marca 2018r. :

Wcześniejsze, niż podane w ofercie NAWA, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do NAWA .

doc [2]Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów (docx)  [3]( należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie)

doc [2]Oświadczenie (doc) [4]

 

Oferta stypendialna ze strony internetowej NAWA na rok akademicki 2018/2019 informacje ogólne i wykaz krajów [5]