Stypendia zagraniczne – NAWA

Drukuj Drukuj

W sekcji dokumentacji BSS UW kompletowana jest dokumentacja studentów ubiegających się o wyjazdy stypendialne  na podstawie oferty NAWA realizowanej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej.

Po sprawdzeniu zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów z wymogami określonymi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, wnioski kandydatów na wyjazdy stypendialne zostają przedstawione Rektorowi do akceptacji. Zaakceptowane przez Rektora wnioski wraz z pismem zgłaszającym kandydatów na stypendia kierowane są do NAWA.

Wnioski zostaną rozpatrzone w drodze konkursu. Kryterium oceny będą stanowić cele, które kandydat zamierza realizować za granicą oraz jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Zgłoszenia kandydatów zostaną zaopiniowane przez Zespół do Spraw Programów dla Studentów. O wynikach Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje o dokumentach wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia. Ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmują partnerzy zagraniczni.

 

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez NAWA obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej  w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

w terminie do dnia 24 listopada 2017r.:

 • Izrael

w terminie do dnia 13 grudnia 2017r. :

 • Armenia
 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chiny
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Egipt
 • Grecja
 • Kazachstan
 • Macedonia
 • Mongolia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Turcja
 • Ukraina
 • Węgry
 • Wietnam

w terminie do dnia 23 marca 2018r. :

 • Japonia

Wcześniejsze, niż podane w ofercie NAWA, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do NAWA .

docKwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów (docx) ( należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie)

docOświadczenie (doc)

 

Oferta stypendialna ze strony internetowej NAWA na rok akademicki 2018/2019 informacje ogólne i wykaz krajów