Stypendia zagraniczne

Drukuj Drukuj

W sekcji kompletowana jest dokumentacja studentów ubiegających się o wyjazdy stypendialne w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej realizowanej na podstawie umów międzyrządowych.

Po sprawdzeniu zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów z wymogami określonymi przez BUWiWM, wnioski kandydatów na wyjazdy stypendialne zostają przedstawione Rektorowi do akceptacji. Zaakceptowane przez Rektora wnioski wraz z pismem zgłaszającym kandydatów na stypendia kierowane są do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Zgłoszenia kandydatów zostają rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach kwalifikacji oraz ewentualnej konieczności złożenia przez kandydata dodatkowych dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego BUWiWM powiadamia Biuro Spraw Studenckich. Biuro przekazuje informacje kandydatom. Ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmuje strona przyjmująca. O decyzjach partnera zagranicznego Biuro powiadamia kandydatów.

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez BUWiWM obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

w terminie do dnia 15 listopada 2016r.:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Egipt
 • Izrael
 • Kazachstan
 • Litwa
 • Macedonia
 • Mongolia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Wietnam

w terminie do dnia 16 grudnia 2016r. :

 • Chiny
 • Grecja
 • Turcja
 • Ukraina

w terminie do dnia 17 marca 2017r. :

 • Japonia

Wcześniejsze, niż podane w ofercie BUWiWM, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do BUWiWM .

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów

 

Oferta stypendialna ze strony internetowej BUWiWM na rok akademicki 2017/2018 – informacje ogólne i wykaz krajów