Dyplomy ukończenia studiów wyższych

Drukuj Drukuj

Jednostki dydaktyczne, w terminie najpóźniej 20 dni od dnia obrony pracy dyplomowej (pismo Rektora Nr St.441-55/2006 z dnia 21 lutego 2006 roku), zobowiązane są dostarczyć do Sekcji Dokumentacji wszystkie rodzaje dyplomów ukończenia studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z protokołami komisji egzaminu dyplomowego i kartami prac dyplomowych z potwierdzeniem faktu zarchiwizowania elektronicznej wersji prac (Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31.08.2004 roku w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 16 Rektora UW z dnia 18 maja 2006 roku) – w celu przedłożenia dyplomów do podpisu Rektora.
Po sprawdzeniu protokołów i kart prac dyplomowych (m.in. kompletność i zgodność danych, prawidłowość wyliczenia średniej ocen) oraz sprawdzeniu zgodności z dokumentacją zapisów w dyplomach – dyplomy i odpisy przedkładane są Rektorowi do podpisu. Podpisane przez Rektora dyplomy i odpisy opatrywane są suchą pieczęcią. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z dwoma odpisami oraz suplement do dyplomu w terminie najpóźniej 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego.