- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Dokumentacja przebiegu studiów

Zgodnie z Art. 74. 2. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Dokumentację przebiegu studiów stanowią:
1) album studentów;
2) teczki akt osobowych studentów;
3) księga dyplomów.

Zgodnie z § 14.1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów:

§ 14.1. Studentowi nadaje się kolejny, w ramach uczelni, numer albumu, który jest mu przypisany na wszystkich kierunkach i poziomach, na których odbywa studia w tej uczelni.

§ 14.2. Do albumu studentów wpisuje się następujące dane dotyczące studenta:

1)numer albumu;

2)datę rozpoczęcia studiów;

3)imiona i nazwisko;

4)datę i miejsce urodzenia;

5)numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

6)informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:

a)nazwę szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, numer oraz datę i miejsce wystawienia dokumentu, o którym mowa w art.69 ust.2 ustawy – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b)nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia;

7)nazwę kierunku, poziomu i profilu studiów;

8)rok studiów, na który został przyjęty;

9)datę i przyczynę opuszczenia uczelni.

§ 14.3. Numerem albumu oznacza się teczkę akt osobowych studenta oraz indeks.

Zgodnie z § 15.1 i 2 Rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów:

§ 15.1. W teczce akt osobowych studenta przechowuje się:

1)dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

a)poświadczoną przez uczelnię kopię:–dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art.69 ust.2 ustawy – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,–dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,

b)ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka;

2)dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia;

3)podpisany przez studenta akt ślubowania;

4)potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej i indeksu, a także ich duplikatów;

5)karty okresowych osiągnięć studenta;

6)decyzje dotyczące przebiegu studiów;

7)pracę dyplomową;

8)recenzję pracy dyplomowej;

9)protokół egzaminu dyplomowego;

10)dyplom ukończenia studiów – egzemplarz do akt;

11)suplement do dyplomu – egzemplarz do akt;

12)potwierdzenie odbioru dyplomu ukończenia studiów i jego odpisów, suplementu do dyplomu i jego odpisów, a także duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu albo te dokumenty w przypadku ich nieodebrania.

§ 15.2. Decyzje, o których mowa w ust.1 pkt6, sporządza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów:

§ 19. W księdze dyplomów wpisuje się: kolejny, w ramach uczelni, numer dyplomu ukończenia studiów, numer albumu, imiona i nazwisko studenta, rok urodzenia, datę rozpoczęcia studiów, kierunek, poziom, profil i formę studiów, datę złożenia egzaminu dyplomowego i tytuł zawodowy.