Centralna księga dyplomów

Drukuj Drukuj

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dnia 18 maja 2006 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:§ 1 W Zarządzeniu Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych wprowadza się następujące zmiany:1.§ 33 otrzymuje brzmienie: „Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca: streszczenie, określenie dziedziny pracy, klasyfikację tematyczną oraz tytuł pracy w języku angielskim są wykonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

2.Załącznik 1 do Zarządzenie nr 8 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Załącznik 3 do Zarządzenie nr 8 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 18 maja 2006 r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 18 m
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 18 maja 2006 r
Załącznik – Strona tyłułowa pracy dyplomowej w języku angielskim

zarządzenie nr 8
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2000 r. Nr 81 poz. 907 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 Księga Dyplomów

1. Biuro Spraw Studenckich UW prowadzi Księgę Dyplomów, będącą spisem wszystkich dyplomów magistra i licencjata wydanych w jednostkach organizacyjnych UW, w których powstają prace dyplomowe (zwanych dalej jednostkami dydaktycznymi).

2. Księga Dyplomów zawiera następujące dane:

 • dane osobowe studenta (w tym numer PESEL),
 • numer albumu studenta,
 • datę rozpoczęcia studiów na kierunku (programie) prowadzącym do uzyskanego dyplomu,
 • dane jednostki dydaktycznej wydającej dyplom,
 • kierunek studiów i specjalność,
 • datę złożenia egzaminu dyplomowego,
 • datę wygaśnięcia praw studenckich (data zakończenia studiów),
 • numer dyplomu,
 • uzyskany tytuł zawodowy,
 • datę wydania dyplomu i ewentualnie jego duplikatu lub sprostowania,
 • datę wydania suplementu do dyplomu.

3. Księga Dyplomów jest drukowana na podstawie Elektronicznej Księgi Dyplomów, o której mowa w § 2.

§ 2 Elektroniczna Księga Dyplomów

1.    jednostki dydaktyczne wprowadzają dane do Elektronicznej Księgi Dyplomów, wchodzącej w skład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

2.    Elektroniczna Księga Dyplomów zawiera dane wymienione w § 1 ust. 2 oraz ponadto:

 • tytuł pracy,
 • kod dziedziny pracy w standardzie Socrates-Erasmus,
 • datę zatwierdzenia tematu pracy,
 • imię, nazwisko i nazwę jednostki zatrudniającej kierującego pracą,
 • rodzaj dyplomu (licencjacki lub magisterski), o który ubiega się student,
 • datę złożenia pracy, jej krótkie streszczenie i słowa kluczowe,
 • skład komisji egzaminu dyplomowego,
 • oceny uzyskane na egzaminie dyplomowym.

3.     Dane, o których mowa w ust. 2, powinny być wprowadzane na bieżąco do Elektronicznej Księgi Dyplomów.

§ 3 Składanie prac dyplomowych

1.  Student jest zobowiązany do złożenia we właściwej jednostce dydaktycznej trzech jednakowych egzemplarzy pracy dyplomowej, podpisanych własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku.

2.    Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca streszczenie, określenie dziedziny pracy i słowa kluczowe muszą być wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Archiwum elektronicznych wersji prac dyplomowych

1.    Archiwizację elektronicznych wersji prac dyplomowych prowadzi Dział Sieci Komputerowych (DSK) zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.   Jednostka dydaktyczna przekazuje elektroniczną wersję pracy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia, do DSK, bezzwłocznie po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej.

3.  DSK odnotowuje w USOS fakt zarchiwizowania elektronicznej wersji pracy.

4.  Jednostka dydaktyczna potwierdza w Karcie Pracy Dyplomowej (pieczęcią i podpisem) dokonaną archiwizację pracy.

5.  Karta Pracy Dyplomowej stanowi załącznik do protokołu egzaminu dyplomowego. Jej wzór zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Wystawienie dyplomu

1.  Dyplom wystawia jednostka dydaktyczna na podstawie danych zawartych w Elektronicznej Księdze Dyplomów.

2.  Podstawą do podpisania dyplomu przez Rektora są następujące dokumenty:

a.  Protokół z egzaminu dyplomowego,

b.  Karta Pracy Dyplomowej z potwierdzeniem faktu zarchiwizowania elektronicznej wersji pracy.

§ 6 Szczegółowy opis zasad prowadzenia Księgi Dyplomów i Elektronicznej Księgi Dyplomów zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.  (uszczegółowienie procedury prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów opisanej w załączniku nr 4 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004)

§ 7 Księgi dyplomów prowadzone w jednostkach dydaktycznych zostają zamknięte z dniem 30 września 2004 r.

§ 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Rektor UW: P. Węgleński