pytania

Drukuj Drukuj

Sekcja Toku Studiów 

Czy jest możliwa zmiana kierunku studiów lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej w trakcie studiów na UW?

Zgodnie z § 11 Regulaminu Studiów na UW zmiana kierunku lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej jest możliwa w uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody właściwych dziekanów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub specjalności studiów ustala obowiązki studenta, wynikające z różnic programowych.

Szczegółowe Zasady Studiowania dostępne w jednostce, do której chce się student przenieść mogą doprecyzowywać zapisy dotyczące zmiany kierunku, zawarte w Regulaminie Studiów.

Czym jest podpinanie przedmiotów?

Podpinanie przedmiotów jest jednoznaczne z deklaracją czy dany przedmiot należy do programu studiów (podpięcie pod program) czy też składał się na plan studiów danego etapu (podpięcie pod program i etap).

Od roku akademickiego 2015/2016 działa w USOS mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji. Polega on na tym, że podczas zapisu na zajęcia dany przedmiot jest podpinany pod program studiów. Podpięcia pod etap student może dokonać w dowolnej chwili, najpóźniej przed zgłoszeniem programu do rozliczenia.

Na czym polega postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów?

Odpowiedzialność dyscyplinarną student ponosi za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Student ponosi odpowiedzialność  przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów i doktorantów znajdują się w zakładce Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów.

Czy istnieje możliwość odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą (Program MOST, Erasmus)?

Tak, studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku

lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez prodziekana ds. studenckich wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST. Podstawą studiowania w ramach Programu MOST jest indywidualna organizacja studiów.

Informacje na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy z Zagranicą

Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie lub zwrot wniesionej opłaty za studia?

Zgodnie z Uchwałą nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2015 r., poz. 218) podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłaty na raty może być w szczególności:

1) osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce;

2) uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie stypendialnym;

3) istotne pogorszenie sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów;

4) działalność studenta na rzecz uczelni wykonywana społecznie, ważna dla uczelni i wymagająca poświęcenia znaczącej ilości czasu,

Wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Z ważnych powodów kierownik jednostki może rozpatrzyć wniosek złożony w późniejszym terminie.

Czy student może otrzymać zwrot wniesionej opłaty za studia?

O zwrot wniesionej opłaty za studia, student można ubiegać się w przypadku, gdy zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (opłata zostanie zwrócona w całości) oraz gdy zostanie skreślony z listy studentów z innego powodu np. rezygnacji ze studiów, itp. (opłat zostanie zwrócona proporcjonalnie – po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna).

Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Zgodnie z § 37 Regulaminu Studiów na UW, każdy student może złożyć na Wydziale wniosek o urlop. Dziekan decyduje o przyznaniu urlopu:

– zdrowotnego – ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Urlop przyznawany jest na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu podejmuje Dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

– macierzyńskiego lub ojcowskiego – z powodu narodzin dziecka

– naukowego – przeznaczony jest na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań.

– okolicznościowego – w innych, uzasadnionych przypadkach.

Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów. Następny urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu.

Czy każdy student podpisuje umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne?

Tak, na podstawie art. 160a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisuje każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Umowa jest podpisywana na cały okres trwania studiów.

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek podjęcia studiów i dopuszczenia do udziału w zajęciach dydaktycznych. Treść i zasady zawierania umowy określa Senat.

Umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisują także cudzoziemcy z wyjątkiem:

– cudzoziemców bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

– cudzoziemców – stypendystów strony polskiej;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. Kalinowskiego;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. S. Banacha;

– cudzoziemców – stypendystów Rządu RP;

– cudzoziemców –  (stypendium wschodnie);

– cudzoziemców – stypendystów strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.

Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?

Regulamin Studiów na UW w § 9 ust. 7 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na Uniwersytet Warszawski w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wypełni obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni i limit przyjęć. Decyzję w sprawie przyjęcia w drodze przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału po złożeniu podania przez studenta.

Sekcja dokumentacji

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dyplom z wyróżnieniem?

Na podstawie Regulaminu Studiów na UW z dn. 22 IV 2015 roku § 44 ust.4

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

  1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub terminach określonych § 37 ust. 6 i § 40 ust. 2 i 3,
  2. uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6,
  3. uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0 a z egzaminu dyplomowego co najmniej bardzo dobra,
  4. nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.
Czy po odebraniu dyplomu można ubiegać się o odpis dyplomu w języku obcym?

Tak. Należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby zarejestrować uczelnianą organizację studencką?

(Sekcja prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich)

 

W celu zarejestrowania uczelnianej organizacji studenckiej należy złożyć wniosek o zarejestrowanie oraz regulamin organizacji. Wzory tych dokumentów są załącznikami do Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-dokumentacji/uczelniane-organizacje-studenckie/)

Jak opracować regulamin uczelnianej organizacji studenckiej?

Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej należy opracować w oparciu o wzór, który stanowi załącznik do ww. Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. więcej>>

Jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem uczelnianej organizacji studenckiej (kiedy i na jakim druku należy złożyć sprawozdanie)?

Każdego roku do 31 stycznia uczelniana organizacji studencka składa Rektorowi sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. Wzór sprawozdania jest określony i stanowi załącznik do ww. Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r.

W jakim terminie należy składać wnioski dotyczące stypendium zagranicznego z oferty przedłożonej przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej?

Terminy składania przez kandydatów dokumentów na stypendia zagraniczne do poszczególnych krajów w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podawane są każdego roku na stronie www. Biura Spraw Studenckich po ogłoszeniu oferty przez BUWiWM.

Co to jest rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie, kto przyznaje żetony?

Studenci  rejestrują się na przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet – przy użyciu serwisu UL w systemie  USOS korzystając z rejestracji typu żetonowego. Oznacza to, że student musi mieć przyznane żetony na przedmioty ogólnouniwersyteckie aby mógł zarejestrować się. Żetony przydzielane są studentom w procesie immatrykulacji przez  pracowników jednostek.

W jaki sposób można zarejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie (lub z nich wyrejestrować)?

Rejestracja odbywa się  w dwóch turach, które podzielone są na przedmioty: ścisłe, humanistycznie i społeczne uaktywniające się w rejestracji w kilkudniowych odstępach. Podział taki ma ułatwić studentom wybór przedmiotu z odpowiedniej dziedziny nauki. Podczas trwania rejestracji studenci mogą wyrejestrowywać się z przedmiotów ogólnouniwersyteckich bez żadnych konsekwencji.  Po zamknięciu rejestracji studentowi przysługuje prawo do zrezygnowania z przedmiotu i prawo do zrezygnowania z zaliczenia przedmiotu, a precyzuje to § 23 b ust. 5 i ust. 6 Regulaminu Studiów UW tj.

5.Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć lub zasady zaliczania. Student zobowiązany jest zgłosić dziekanowi rezygnację w terminie 14 dni od zaistnienia nowej sytuacji.

6.Student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu, do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy.

Link na stronę rejestracji żetonowej

 

Sekcja zagraniczna 

Jestem stypendystą Rządu RP i powtarzam rok studiów. Jakie warunki będą mnie obowiązywały?

Podczas powtarzania roku będzie Pan studiował na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Jeśli zaliczy Pan powtarzany rok, będzie Pan musiał ubiegać się o przywrócenie stypendium. Proszę w tym celu zgłosić się do Sekcji Zagranicznej Biura Spraw Studenckich.

Jestem stypendystą Rządu RP. Czy mogę otrzymywać stypendium w okresie wakacyjnym?

Stypendium Rządu RP w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień) mogą otrzymywać wyłącznie studenci na stałe zamieszkali poza Europą (w tym również w azjatyckiej części Rosji), o ile przebywają w tym czasie na terytorium RP. Stypendyści są zobowiązani do składania na Wydziałach oświadczeń informujących o pozostaniu na terytorium RP.

Osoby, dla których dany rok jest ostatnim rokiem studiów, na przedłużenie wypłacania stypendium w okresie wakacji muszą uzyskać zgodę BUWiWM.

Pozostali stypendyści mogą za zgodą BUWiWM otrzymywać stypendium w miesiącach wakacyjnych, jeśli ich pobyt w Polsce w tych miesiącach związany jest z tokiem studiów (np. obowiązkowe bezpłatne praktyki lub inne ważne przyczyny).

Jaki dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP musi dołączyć obywatel Unii Europejskiej składający wniosek o przyznanie stypendium RP ?

Obywatela Unii Europejskiej obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP (dokument wydawany jest  przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ul. Plac Bankowy 3/5, wejście F, 3 piętro, pokój 711). Informacja dotycząca legalizacji pobytu

W jakiej sytuacji minister może nie przyznać stypendium RP na kolejny rok kształcenia?

Stypendium RP może nie zostać przyznane na kolejny rok studiów, jeżeli stypendysta:

– powtarza semestr lub rok studiów

– nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony

– przebywa poza granicami RP przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy to przerw międzysemestralnych).

Czy student studiujący w trybie niestacjonarnym może ubiegać się o stypendium RP?

Stypendium RP można otrzymać na studia w trybie dziennym lub wieczorowym – decyzję podejmuje wtedy Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Prawo ubiegania się o stypendium RP nie przysługuje studentom studiów zaocznych.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych)

 

Czy student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ma prawo do dalszego pobierania stypendium RP?

Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendium.

W jakich przypadkach decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Wydziałowa/Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, a w jakich Prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia?

WKR/IKR może przyjmować wyłącznie cudzoziemców, którzy mają prawo do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 ust. 2).

We wszystkich innych przypadkach (stypendyści strony polskiej lub wysyłającej, cudzoziemcy kierowani na studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności) decyzje o przyjęciu wydawane są przez Prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia.

Czy posiadając Kartę Polaka jestem traktowana jak osoba polskiego pochodzenia? Co muszę zrobić, aby uznano mnie za osobę polskiego pochodzenia?

Nie. Przyznanie Karty Polaka i stwierdzenie polskiego pochodzenia regulują odrębne przepisy i nie są one zbieżne (Ustawa o Karcie Polaka) (Informacja dotycząca Karty Polaka) Decyzję oraz zaświadczenie o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaje konsul (Ustawa o Repatriacji).

Czy Karta Polaka jest dokumentem legalizującym pobyt?

Nie. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest dokumentem legalizującym pobyt i nie uprawnia do przekraczania granicy, ani osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiadam zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy /zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony/. Czy daje mi to jakiekolwiek dodatkowe uprawnienia?

Zezwolenie na pobyt czasowy (dawniej: zamieszkanie na czas oznaczony) na terytorium RP uprawnia do odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich tylko w przypadku, gdy karta pobytu została wydana w związku z okolicznością, o której mowa  w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650).  

 

Na jakich warunkach mogę studiować z Kartą Polaka lub zezwolenie na pobyt stały?

Karta Polaka oraz zezwolenie na pobyt stały uprawniają do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, że studia stacjonarne są nieodpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne jest takie jak dla Polaków.

Studiując na warunkach obowiązujących obywateli polskich posiadacze Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały mogą ubiegać się o stypendium socjalne (zasady przyznawania stypendium socjalnego)

Czy cudzoziemiec może przenieść się w trakcie studiów z innej uczelni na UW?

Tak, przeniesienie na UW jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy skierować do Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Do podania należy dołączyć:

  • wyciąg z indeksu, zaświadczenie o zaliczeniu roku studiów, zgodę władz uczelni macierzystej
  • dokument pobytowy, ksero paszportu oraz – jeśli dotyczy – Kartę Polaka
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (lub języka, w którym są prowadzone studia) na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów (certyfikat z języka polskiego lub uzyskane z UW potwierdzenie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjecie studiów)
Gdzie mogę otrzymać kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy)?

Karty pobytu wydaje – po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz wniesieniu opłaty –  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział do Spraw Cudzoziemców, w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 3/5. Informacje na temat potrzebnych dokumentów i procedury legalizacyjnej można uzyskać w Sekcji Zagranicznej Biura Spraw Studenckich (Pałac Kazimierzowski, pok. 20c)

O wydanie karty pobytu należy wystąpić nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce (w ostatnim dniu obowiązywania wizy lub karty pobytu) – w przeciwnym razie otrzymanie nowej karty będzie niemożliwe.

Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości legalizowania pobytu studentów.

Gdzie i w jaki sposób mogę otrzymać nową wizę?

Nowej wizy nie można otrzymać w Polsce. Należy o nią wystąpić w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, którego obywatelstwo się posiada. Informacje na temat procedury wizowej i potrzebnych dokumentów znajdują się na stronach internetowych ambasad RP w poszczególnych krajach.

 

Sekcja socjalna 

Kto może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski?

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na pisemny wniosek studenta, który:

a) ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),

b) nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie mógł zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski

 

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się osobiście do Biura Spraw Studenckich i przedkłada następujące dokumenty:

a) wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (do pobrania ze strony BSS );

b) aktualne zaświadczenie z dziekanatu/sekretariatu potwierdzające status studenta.