pytania

Drukuj Drukuj

Sekcja Toku Studiów 

Czy jest możliwa zmiana kierunku studiów lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej w trakcie studiów na UW?

Zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów na UW zmiana kierunku jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwych KJD po zaliczeniu przez studenta pierwszego etapu studiów. KJD właściwy dla nowego kierunku studiów, wydając rozstrzygnięcie o zmianie kierunku studiów, ustala różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta.

 

Czy możliwa jest zmiana formy studiów?

Na wniosek studenta Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) może zmienić formę odbywania przez niego studiów przez przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub w przypadku studenta wyróżniającego się w nauce ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne. KJD ustala różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta zmieniającego formę odbywania studiów. Zmiana formy odbywania studiów może zostać dokonana po zaliczeniu pierwszego roku studiów.Szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta określa rada dydaktyczna

Czym jest podpinanie przedmiotów?

Podpinanie przedmiotów jest jednoznaczne z deklaracją czy dany przedmiot należy do programu studiów (podpięcie pod program) czy też składał się na plan studiów aktualnego etapu (podpięcie pod program i etap). W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, należy wskazać ten z nich, w ramach którego będzie realizowany dany przedmiot. Obowiązek zaś podpinania pod etap dotyczy każdego przedmiotu objętego planem aktualnego etapu.

 

Czy istnieje możliwość odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą (Program MOST, Erasmus)?

Tak, studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez prodziekana ds. studenckich wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST. Podstawą studiowania w ramach Programu MOST jest indywidualna organizacja studiów.

Informacje na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy z Zagranicą

Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za studia?

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 130 Rektora UW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oaz warunków i trybu zwalniania z opłat KJD może zwolnić studenta z opłaty w całości lub w części albo rozłożyć opłatę na raty na uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta.Podstawą do zwolnienia z opłaty lub rozłożenia opłaty na raty mogą być w szczególności:

1) wyróżniające się wyniki w nauce studenta;

2) wyróżniające się osiągnięcia naukowe studenta;

3) wyróżniające się osiągnięcia sportowe studenta we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

4) istotne pogorszenie sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów;

5) istotne względy społeczne uzasadniające wsparcie studenta z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację osobistą;

6) szczególnie ważna działalność społeczna studenta na rzecz Uniwersytetu, w tym w uczelnianej organizacji studenckiej.

Wniosek, składa się do KJD nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku. Wniosek, którego podstawę stanowi okoliczność istotnego pogorszenia sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów lub istotne względy społeczne uzasadniające wsparcie studenta z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację osobistą składa się do KJD nie później niż trzy miesiące odpowiednio od dnia istotnego pogorszenia sytuacji materialnej lub dnia zaistnienia wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej. W uzasadnionych przypadkach KJD może przyjąć do rozpatrzenia wniosek złożony w późniejszym terminie.

 

Czy student może otrzymać zwrot wniesionej opłaty za studia?

W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega zwrotowi, po potrąceniu 10% wysokości opłaty należnej za pierwszy rok studiów, przeznaczonej na pokrycie kosztów niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii uczelni. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż niepodjęcie studiów tj. rezygnacji ze studiów, braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia etapu studiów w wymaganym terminie, ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni lub braku udziału w zajęciach obowiązkowychwniesiona opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie,tj. po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.

Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Zgodnie z § 43 Regulaminu Studiów na UW Kierownik Jednostki Dydaktycznej może przyznać studentowi urlop:

1) zdrowotny, ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność;

Student składa wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego do KJD za pośrednictwem BON. Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, przejściowo wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje KJD na podstawie opinii BON wydawanej w oparciu o dokumentację medyczną studenta. Student bez zbędnej zwłoki składa wniosek o urlop zdrowotny po zaistnieniu okoliczności mogącej stanowić podstawę do jego przyznania. Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student nie może uzyskać urlopu zdrowotnego na ten cykl dydaktyczny, chyba że wykaże, iż okoliczności stanowiące podstawę złożenia wniosku uniemożliwiały jego wcześniejsze złożenie.

2) naukowy, przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych;

3) okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach

Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich urlop naukowy lub okolicznościowy może zostać przyznany po zaliczeniu co najmniej pierwszego etapu studiów. Następny urlop student może otrzymać po zaliczeniu kolejnego etapu studiów.

W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Przyznając urlop, KJD może wyrazić zgodę na zaliczenie w jego trakcie wybranych przedmiotów objętych planem studiów. Powrót studenta na studia po urlopie następuje na zasadach określonych przez KJD. Udzielenie urlopu przesuwa termin planowego ukończenia studiów.Na wniosek studenta KJD wystawia niezwłocznie zaświadczenie na okoliczność udzielenia urlopu.

 

Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?

Regulamin Studiów na UW w § 12 ust. 2 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Senat określa limit przyjęć, tryb i zasady przeniesienia z innej uczelni na poszczególne kierunki studiów.

Przeniesienie z innej uczelni

 

Na czym polega indywidualna organizacja studiów?

Indywidualna organizacja studiów obejmuje:

1) indywidualny program studiów realizowany we współpracy z opiekunem naukowym lub

2) indywidualny plan studiów lub

3) indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów lub

4) indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą.

Zgoda na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów może zostać wyrażona w szczególności:

1) studentom wyróżniającym się w nauce;

2) studentom uczestniczącym w pracach badawczych nieobjętych programem studiów;

3) studentom wyróżniającym się w działalności sportowej, w której reprezentują Uniwersytet;

4) studentom wyróżniającym się w działalności kulturalnej lub artystycznej;

5) studentom skierowanym na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej;

6) studentom studiującym jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów;

7) studentom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;

8) studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami;

9) studentom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

10)w innych uzasadnionych przypadkach niż wymienione w pkt 19, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta

Jaki urlop przysługuje studentom rodzicom?

Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami przysługuje:

1) urlop od zajęć;

2) urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Urlopu, o którym mowa powyżej KJD udziela:

1) studentkom w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka,

2) studentom będącym rodzicami na okres do roku od dnia złożenia wniosku o przyznanie urlopu.

Wniosek o przyznanie urlopu studenci będący rodzicami mogą złożyć w okresie roku od dnia urodzenia dziecka.

 

Na czym polega postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów?
Studenci oraz doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta albo doktoranta. Tym rodzajem odpowiedzialności zagrożone są zachowania, które uchybiają standardom etycznym obowiązującym we wspólnocie akademickiej tj. obowiązkom ciążącym na studentach/doktorantach z racji ich przynależności do tej wspólnoty, a także zachowania naruszające przepisy obowiązujące na uczelni np. Regulamin Studiów.  
 
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzeka Komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów. Jeśli ukarany student lub rzecznik dyscyplinarny złoży odwołanie od orzeczenia tej Komisji, to trafi ono do  Odwoławczej komisji dyscyplinarnej.  Od orzeczenia tej Komisji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
W skład obu Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy oraz  studenci/doktoranci. Tryb ich powołania określa statut UW.
 
Specyfiką odpowiedzialności dyscyplinarnej jest brak dokładnego określenia czynów, za które grozi kara dyscyplinarna, a w konsekwencji także brak wskazania, która kara grozi za jakie naruszenie.  Komisje dyscyplinarne dysponują katalogiem pięciu kar, poczynając od najłagodniejszej tj. upomnienia, poprzez naganę, naganę z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do 1 roku, aż po najsurowszą tzn. wydalenie z uczelni.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów i doktorantów znajdują się w zakładce Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów.
W jaki sposób należy składać podanie dotyczące toku studiów?

W indywidualnych sprawach studenckich dotyczących toku studiów:

1) podlegających załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej student składa podanie na piśmie lub w innej formie przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) podlegających załatwieniu w drodze rozstrzygnięcia student ma prawo złożyć podanie na piśmie albo przez informatyczny system obsługi studiów.

Podania należy kierować do kierownika jednostki dydaktycznej, w której odbywa się studia.

Sekcja dokumentacji

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dyplom z wyróżnieniem?

Na podstawie § 52 ust.4 Regulaminu Studiów na UW

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 43 ust. 8 i § 47 ust. 2 i 3;

2) uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;

3) uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;

4) nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu, w szczególności nie została wobec nich orzeczona kara dyscyplinarna

Czy po odebraniu dyplomu można ubiegać się o odpis dyplomu w języku obcym?

Tak. Należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby zarejestrować uczelnianą organizację studencką?

(Sekcja prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich)

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
  • Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/, zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.

(dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-dokumentacji/uczelniane-organizacje-studenckie/)

Jak opracować regulamin uczelnianej organizacji studenckiej?

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/, zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.

Jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem uczelnianej organizacji studenckiej (kiedy i na jakim druku należy złożyć sprawozdanie)?

Stosownie do § 12 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”, ogłaszam, że dokumenty uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura Spraw Studenckich UW: bsstud@adm.uw.edu.pl

Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). 

Co to jest rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie, kto przyznaje żetony?

Studenci  rejestrują się na przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet – przy użyciu serwisu UL w systemie  USOS korzystając z rejestracji typu żetonowego. Oznacza to, że student musi mieć przyznane żetony na przedmioty ogólnouniwersyteckie aby mógł zarejestrować się. Żetony przydzielane są studentom w procesie immatrykulacji przez  pracowników jednostek.

W jaki sposób można zarejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie (lub z nich wyrejestrować)?

Rejestracja odbywa się  w dwóch turach, które podzielone są na przedmioty: ścisłe, humanistycznie i społeczne uaktywniające się w rejestracji w kilkudniowych odstępach. Podział taki ma ułatwić studentom wybór przedmiotu z odpowiedniej dziedziny nauki. Podczas trwania rejestracji studenci mogą wyrejestrowywać się z przedmiotów ogólnouniwersyteckich bez żadnych konsekwencji.  Po zamknięciu rejestracji studentowi przysługuje prawo do zrezygnowania z przedmiotu i prawo do zrezygnowania z zaliczenia przedmiotu, a precyzuje to § 32 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Studiów UW tj.

2. Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania – w terminie 14 dni od tej zmiany. W tym samym terminie student o swojej rezygnacji informuje KJD.

3. Niezależnie od ust. 2 student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy.

Link na stronę rejestracji żetonowej

 

Sekcja zagraniczna 

Jestem stypendystą NAWA i powtarzam rok studiów. Jakie warunki będą mnie obowiązywały?

Podczas powtarzania roku będzie Pan studiował bez ponoszenia opłat za studia, a wypłata stypendium ulega zawieszeniu. Po zaliczeniu powtarzanego roku i wpisaniu na kolejny etap studiów, będzie Pan musiał ubiegać się o przywrócenie stypendium. Proszę w tym celu zgłosić się do Sekcji Zagranicznej Biura ds. Obsługi Kształcenia.

Zostałem wpisany warunkowo na kolejny etap studiów. Czy zachowam stypendium?

Tak. Warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów nie ma wpływu na zasady wypłacania stypendium. Dodatkowo student nie ponosi opłat za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.

Jestem stypendystą NAWA. Czy mogę otrzymywać stypendium w okresie wakacyjnym?

Wypłata świadczeń w okresie wakacyjnym może nastąpić zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom.

Beneficjentom Programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa przysługuje wypłata w jednym, wybranym przez stypendystę miesiącu wakacyjnym pod warunkiem przebywania w tym okresie na terytorium RP.

Beneficjenci Programów stypendialnych im. Stefana Banacha oraz Ignacego Łukasiewicza mogą otrzymać stypendium przez trzy miesiące wakacyjne pod warunkiem przebywania w tym okresie na terytorium RP.

Czy można otrzymać stypendium NAWA na studia niestacjonarne?

Nie. Dyrektor NAWA przyznaje stypendia wyłącznie w ramach studiów stacjonarnych.

 

Czy student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ma prawo do dalszego pobierania stypendium NAWA?

Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, traci prawo do otrzymywania stypendium.

Czy posiadając Kartę Polaka jestem traktowana jak osoba polskiego pochodzenia? Co muszę zrobić, aby uznano mnie za osobę polskiego pochodzenia?

Nie. Przyznanie Karty Polaka i stwierdzenie polskiego pochodzenia regulują odrębne przepisy i nie są one zbieżne (Ustawa o Karcie Polaka). Decyzję oraz zaświadczenie o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaje konsul (Ustawa o Repatriacji).

 

Czy Karta Polaka jest dokumentem legalizującym pobyt?

Nie. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest dokumentem legalizującym pobyt i nie uprawnia do przekraczania granicy, ani osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiadam zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy /zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony/. Czy daje mi to jakiekolwiek dodatkowe uprawnienia?

Zezwolenie na pobyt czasowy (dawniej: zamieszkanie na czas oznaczony) na terytorium RP uprawnia do odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich tylko w przypadku, gdy karta pobytu została wydana w związku z okolicznością, o której mowa  w art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159).

Na jakich warunkach mogę studiować z Kartą Polaka lub zezwolenie na pobyt stały?

Karta Polaka oraz zezwolenie na pobyt stały uprawniają do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, że studia stacjonarne są nieodpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne jest takie jak dla Polaków.

Studiując na warunkach obowiązujących obywateli polskich posiadacze Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały mogą ubiegać się o stypendium socjalne (zasady przyznawania stypendium socjalnego)

Czy cudzoziemiec może przenieść się w trakcie studiów z innej uczelni na UW?

Tak, przeniesienie na Uniwersytet Warszawski (z zagranicznej bądź polskiej uczelni) jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy złożyć do Prodziekana ds. studenckich na wydziale, na który student ubiega się o przeniesienie w celu zaopiniowania podania. Wydział następnie kieruje podanie wraz z opinią Prodziekana ds. studenckich do decyzji Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia. Wszystkie szczegóły dot. przeniesienia są każdego roku publikowane na stronie internetowej https://irk.uw.edu.pl.

Gdzie mogę otrzymać kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy)?

Karty pobytu wydaje – po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz wniesieniu opłaty –  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 3/5.

O wydanie karty pobytu należy wystąpić nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce (w ostatnim dniu obowiązywania wizy lub karty pobytu) – w przeciwnym razie otrzymanie nowej karty będzie niemożliwe.

Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości legalizowania pobytu studentów.

 

Gdzie i w jaki sposób mogę otrzymać nową wizę?

Nowej wizy nie można otrzymać w Polsce. Należy o nią wystąpić w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, którego obywatelstwo się posiada. Informacje na temat procedury wizowej i potrzebnych dokumentów znajdują się na stronach internetowych ambasad RP w poszczególnych krajach.

 

Sekcja socjalna 

Kto może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski?

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na pisemny wniosek studenta, który:

a) ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),

b) nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie mógł zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Biura ds. Obsługi Kształcenia i przedkłada następujące dokumenty:

a) wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (do pobrania ze strony BSS );

b) aktualne zaświadczenie z dziekanatu/sekretariatu potwierdzające status studenta.