Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów – 15 kwietnia

Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów – 15 kwietnia Drukuj Drukuj

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301 ze zm.) Uczelnia zobowiązana jest do przekazania do systemu POL-on danych studentów. Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów następuje za pomocą narzędzia eksportu systemu USOS i jest dokonywane w dwóch terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia

Nowy termin przekazania danych tj. 15 kwietnia został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 76).

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, aby do dnia 10 kwietnia br. rozliczyć wszystkich studentów z wymagań programu realizowanego w cyklu 2016Z i wpisać na kolejny semestr studiów realizowany w cyklu 2016L (o ile kontynuują studia).

W związku z powyższym, proszę o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach
w danych studenckich Państwa jednostki oraz o ich poprawienie (dot. semestru 2016L).

W celu wygenerowania pliku należy wybrać opcję Eksport do systemu POL-on w dziale Sprawozdawczość. W górnej części formularza należy wskazać:

1.Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny,
np. 1000-stud-2016L.xml.

2.Sposób sortowania danych – według uznania, sugerowanym rozwiązaniem jest sortowanie po numerze PESEL.

3.Poziom logowania: wszystkie komunikaty.

 

Pozostałe pola wypełnia się na zakładce Studenci:

1.Jednostka programu studiów – należy wskazać jednostkę macierzystą, o ile jest jednostką podstawową, w przeciwnym razie jednostkę podstawową nadrzędną w stosunku do jednostki macierzystej.

2.Cykl dydaktyczny – na przykład 2016.

3.Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.

4.Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.

5.Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.

6.Wybierz semestr – letni.

 

Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów. Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów
w jednostce. Może on trwać od kilku do kilkunastu minut.

Po zakończeniu eksportu we wskazanym katalogu powstaną dwa pliki: jeden  z rozszerzeniem ERR (plik z komunikatami o błędach), a drugi z rozszerzeniem XML. Plik z rozszerzeniem ERR powinien mieć wartość zero, co oznacza, że nie zawiera on błędów.

Więcej informacji, dotyczących procesu raportowania znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie:  http://bss.uw.edu.pl/pol-on/.

BSS-4414-USOS-01/2017 w PDF

W przypadku studentów MISH oraz MIMAP prosimy korzystać z zakładki ISM w formularzu Eksport do systemu POL-on


Data publikacji: 27 marca 2017