- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Prace w systemie USOS – decyzje administracyjne

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniach 1-2 października 2019 r. nie będzie możliwości wydawania decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Poprzez wydanie decyzji rozumie się: wprowadzenie do systemu USOS, wydrukowanie i przedłożenie do podpisu właściwemu organowi.

Nie zablokuje to Państwu możliwości podjęcia indywidulanych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019, mimo iż decyzje te będą wydawane od 3 października 2019 r.

Decyzje powinny być bezwzględnie opatrzone datą bieżącą (nie mogą być wydawane z datą wsteczną).

Powyższe działanie wynika z konieczności dostosowania systemu USOS do zasad, wynikających z nowego Regulaminu Studiów. Ma to na celu wdrożenie do systemu USOS nowych wzorów decyzji oraz ustawienie właściwych parametrów dla: 1) organu wydającego decyzję oraz 2) organu podpisującego decyzję, które są dwoma niezależnymi parametrami systemowymi.