- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Komunikat w sprawie wzorów decyzji adm. i rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych

UWAGA !!!

Informujemy, że w USOS zostały udostępnione Państwu wzory decyzji oraz wzory rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych w następujących sprawach (kody decyzji/rozstrzygnięć zostaną wskazane poniżej):

  1. w sprawie skreślenia z listy studentów
  2. w sprawie wznowienia studiów
  3. podejmowanych w ramach autokontroli w sprawie skreślenia z listy studentów
  4. w sprawie przeniesienia na Uniwersytet Warszawski z innej Uczelni
  5. w sprawie zmiany kierunku lub formy studiów oraz
  6. w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 k.p.a lub art. 155 k.p.a

Wersje edytowalne ww. wzorów znajdziecie Państwo w zabezpieczonej hasłem zakładce Dla Dziekanatów.

Przypominam, że decyzje powinny być bezwzględnie opatrzone datą bieżącą (nie mogą być wydawane z datą wsteczną).

Proszę przy tym pamiętać, że w sprawach wszczętych przed dniem 1.10.2019 r. (tj. gdy przed tym dniem został złożony np. wniosek o wznowienie studiów, rezygnacja ze studiów, wniosek w sprawie przeniesienia z innej Uczelni na UW czy wniosek w sprawie zmiany kierunku studiów) powinni Państwo skorzystać z dotychczasowych wzorów przygotowanych na rok akademicki 2018/2019.

 

KODY DECYZJI/ROZSTRZYGNIĘĆ (dla spraw wszczętych od dnia 1.10.2019 do dnia 30.09.2020):

A. DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW

SKR-92 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

SKR-93 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów

SKR-94 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

SKR-95 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

SKR-96 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

SKR-97 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

SKR-98 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

SKR-99 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

SKR-102 – w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

B. WZORY DECYZJI PODEJMOWANYCH W RAMACH AUTOKONTROLI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW

SKR-AUT-13 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niepodjęcia studiów

SKR-AUT-14 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu rezygnacji ze studiów

SKR-AUT-15 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego

SKR-AUT-16 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

SKR-AUT-17 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

SKR-AUT-18 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce

SKR-AUT-19 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru/roku w określonym terminie

SKR-AUT-20 – Wzór decyzji administracyjnej uwzględniającej odwołanie w całości i uchylającej decyzję o  skreśleniu z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

C. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE WZNOWIENIA STUDIÓW

WZN-ADM-RZW-1 – w sprawie zgody na wznowienie studiów w oparciu O PRZEPIS INNY NIŻ § 13 UST. 5 LUB 6 REGULAMINU STUDIÓW

WZN-ADM-RZW-2 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 13 UST. 5 REGULAMINU STUDIÓW (tj. rozstrzygnięcie wydawane w stosunku do osób skreślonych z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, które w ciągu dwóch lat od daty skreślenia złożyły wniosek o wznowienie studiów)

WZN-ADM-RZW-3 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 13 UST. 6 REGULAMINU STUDIÓW

WZN-ADM-RZW- 4 – w sprawie zgody na wznowienie studiów na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 441 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2019 r. (tj. wzór dotyczący osób, które w roku akademickim 2017/18 lub 2018/19 zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej i złożyły wniosek o wznowienie studiów do dnia 31 grudnia 2021 r.)

WZN-ADM-RZW-5 – w sprawie odmowy wznowienia studiów

WZN-ADM-RZW-6 – w sprawie odmowy wznowienia studiów – właściwy wówczas, gdy wnioskodawca przed skreśleniem z listy studentów dwukrotnie powtarzał już ten sam przedmiot (najpierw w trybie wpisu warunkowego na kolejny etap studiów, a następnie w trybie powtarzania etapu) i przedmiot ten w dniu złożenia wniosku o wznowienie studiów wciąż pozostaje przez niego niezaliczony

D. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE PRZENIESIENIA STUDENTA Z INNEJ UCZELNI NA UW

ADM-RZW-7 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni na UW

ADM-78 – Wzór decyzji administracyjnej w sprawie braku zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni na UW

E. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE ZMIANY KIERUNKU STUDIÓW W RAMACH UW

ADM-RZW-KIER-1 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na zmianę kierunku studiów w ramach UW

ADM-RZW-KIER-2 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie odmowy zmiany kierunku studiów w ramach UW

F. WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ W SPRAWIE ZMIANY FORMY STUDIÓW W RAMACH UW

ADM-RZW-FORM-1 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie zgody na zmianę formy odbywania studiów

ADM-RZW-FORM-2 – Wzór rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego w sprawie odmowy zmiany formy odbywania studiów

G. WZORY DECYZJI W SPRAWIE UCHYLENIA LUB ZMIANY DECYZJI OSTATECZNEJ NA PODSTAWIE ART. 154 K.P.A LUB ART. 155 K.P.A

WZN-ANU-2 – Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)

WZN-ANU-3 – Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nabył prawo)

WZN-ZM-2 – Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)

WZN-ZM-3 – Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nabył prawo)