Czy Karta Polaka jest dokumentem legalizującym pobyt?
28 stycznia 2016

Nie. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest dokumentem legalizującym pobyt i nie uprawnia do przekraczania granicy, ani osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Posiadam zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy /zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony/. Czy daje mi to jakiekolwiek dodatkowe uprawnienia?

Zezwolenie na pobyt czasowy (dawniej: zamieszkanie na czas oznaczony) na terytorium RP uprawnia do odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich tylko w przypadku, gdy karta pobytu została wydana w związku z okolicznością, o której mowa  w art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159).


Na jakich warunkach mogę studiować z Kartą Polaka lub zezwolenie na pobyt stały?

Karta Polaka oraz zezwolenie na pobyt stały uprawniają do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, że studia stacjonarne są nieodpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne jest takie jak dla Polaków.

Studiując na warunkach obowiązujących obywateli polskich posiadacze Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały mogą ubiegać się o stypendium socjalne (zasady przyznawania stypendium socjalnego)


Czy cudzoziemiec może przenieść się w trakcie studiów z innej uczelni na UW?

Tak, przeniesienie na Uniwersytet Warszawski (z zagranicznej bądź polskiej uczelni) jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy złożyć do Prodziekana ds. studenckich na wydziale, na który student ubiega się o przeniesienie w celu zaopiniowania podania. Wydział następnie kieruje podanie wraz z opinią Prodziekana ds. studenckich do decyzji Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia. Wszystkie szczegóły dot. przeniesienia są każdego roku publikowane na stronie internetowej https://irk.uw.edu.pl.


Gdzie mogę otrzymać kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy)?

Karty pobytu wydaje – po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz wniesieniu opłaty –  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 3/5.

O wydanie karty pobytu należy wystąpić nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce (w ostatnim dniu obowiązywania wizy lub karty pobytu) – w przeciwnym razie otrzymanie nowej karty będzie niemożliwe.

Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości legalizowania pobytu studentów.

 


Gdzie i w jaki sposób mogę otrzymać nową wizę?

Nowej wizy nie można otrzymać w Polsce. Należy o nią wystąpić w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, którego obywatelstwo się posiada. Informacje na temat procedury wizowej i potrzebnych dokumentów znajdują się na stronach internetowych ambasad RP w poszczególnych krajach.