Jestem stypendystą Rządu RP. Czy mogę otrzymywać stypendium w okresie wakacyjnym?
01 lipca 2016

Stypendium Rządu RP w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień) mogą otrzymywać wyłącznie studenci na stałe zamieszkali poza Europą (w tym również w azjatyckiej części Rosji), o ile przebywają w tym czasie na terytorium RP. Stypendyści są zobowiązani do składania na Wydziałach oświadczeń informujących o pozostaniu na terytorium RP.

Osoby, dla których dany rok jest ostatnim rokiem studiów, na przedłużenie wypłacania stypendium w okresie wakacji muszą uzyskać zgodę BUWiWM.

Pozostali stypendyści mogą za zgodą BUWiWM otrzymywać stypendium w miesiącach wakacyjnych, jeśli ich pobyt w Polsce w tych miesiącach związany jest z tokiem studiów (np. obowiązkowe bezpłatne praktyki lub inne ważne przyczyny).


Jestem stypendystą Rządu RP i powtarzam rok studiów. Jakie warunki będą mnie obowiązywały?
28 stycznia 2016

Podczas powtarzania roku będzie Pan studiował na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Jeśli zaliczy Pan powtarzany rok, będzie Pan musiał ubiegać się o przywrócenie stypendium. Proszę w tym celu zgłosić się do Sekcji Zagranicznej Biura Spraw Studenckich.


Jaki dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP musi dołączyć obywatel Unii Europejskiej składający wniosek o przyznanie stypendium RP ?

Obywatela Unii Europejskiej obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP (dokument wydawany jest  przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ul. Plac Bankowy 3/5, wejście F, 3 piętro, pokój 711). Informacja dotycząca legalizacji pobytu


W jakiej sytuacji minister może nie przyznać stypendium RP na kolejny rok kształcenia?

Stypendium RP może nie zostać przyznane na kolejny rok studiów, jeżeli stypendysta:

– powtarza semestr lub rok studiów

– nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony

– przebywa poza granicami RP przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy to przerw międzysemestralnych).


Czy student studiujący w trybie niestacjonarnym może ubiegać się o stypendium RP?

Stypendium RP można otrzymać na studia w trybie dziennym lub wieczorowym – decyzję podejmuje wtedy Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Prawo ubiegania się o stypendium RP nie przysługuje studentom studiów zaocznych.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych)

 


Czy student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ma prawo do dalszego pobierania stypendium RP?

Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendium.