Zostałem wpisany warunkowo na kolejny etap studiów. Czy zachowam stypendium?
19 kwietnia 2021

Tak. Warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów nie ma wpływu na zasady wypłacania stypendium. Dodatkowo student nie ponosi opłat za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.


Jestem stypendystą NAWA. Czy mogę otrzymywać stypendium w okresie wakacyjnym?
01 lipca 2016

Wypłata świadczeń w okresie wakacyjnym może nastąpić zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom.

Beneficjentom Programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa przysługuje wypłata w jednym, wybranym przez stypendystę miesiącu wakacyjnym pod warunkiem przebywania w tym okresie na terytorium RP.

Beneficjenci Programów stypendialnych im. Stefana Banacha oraz Ignacego Łukasiewicza mogą otrzymać stypendium przez trzy miesiące wakacyjne pod warunkiem przebywania w tym okresie na terytorium RP.


Jestem stypendystą NAWA i powtarzam rok studiów. Jakie warunki będą mnie obowiązywały?
28 stycznia 2016

Podczas powtarzania roku będzie Pan studiował bez ponoszenia opłat za studia, a wypłata stypendium ulega zawieszeniu. Po zaliczeniu powtarzanego roku i wpisaniu na kolejny etap studiów, będzie Pan musiał ubiegać się o przywrócenie stypendium. Proszę w tym celu zgłosić się do Sekcji Zagranicznej Biura ds. Obsługi Kształcenia.


Czy można otrzymać stypendium NAWA na studia niestacjonarne?

Nie. Dyrektor NAWA przyznaje stypendia wyłącznie w ramach studiów stacjonarnych.

 


Czy student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ma prawo do dalszego pobierania stypendium NAWA?

Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, traci prawo do otrzymywania stypendium.


Czy posiadając Kartę Polaka jestem traktowana jak osoba polskiego pochodzenia? Co muszę zrobić, aby uznano mnie za osobę polskiego pochodzenia?

Nie. Przyznanie Karty Polaka i stwierdzenie polskiego pochodzenia regulują odrębne przepisy i nie są one zbieżne (Ustawa o Karcie Polaka). Decyzję oraz zaświadczenie o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaje konsul (Ustawa o Repatriacji).