Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?
28 stycznia 2016

Zgodnie z § 32 Regulaminu Studiów na UW, każdy student może złożyć na Wydziale wniosek urlopowy. Dziekan decyduje o przyznaniu urlopu:

– zdrowotnego – ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Urlop przyznawany jest na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu podejmuje Dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

– macierzyńskiego lub ojcowskiego – z powodu narodzin dziecka

– naukowego – przeznaczony jest na odbycie innych studiów, w innej uczelni lub prowadzonych badań. Urlop przyznawany jest po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i na okres jednego roku.

– okolicznościowego – w innych, uzasadnionych przypadkach. Urlop przyznawany jest po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i na okres jednego roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na przyznanie urlopu wstecznego.


Czy każdy student podpisuje umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne?

 

Tak, na podstawie art. 160a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisuje każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Umowa jest podpisywana na cały okres trwania studiów.

Umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisują także cudzoziemcy z wyjątkiem:

– cudzoziemców bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

– cudzoziemców – stypendystów strony polskiej;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. Kalinowskiego;

– cudzoziemców – stypendystów Rządu RP;

– cudzoziemców –  (stypendium wschodnie);

– cudzoziemców – stypendystów strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.


Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?

Regulamin Studiów na UW w § 9 ust. 7 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na Uniwersytet Warszawski w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wypełni obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni i limit przyjęć. Decyzję w sprawie przyjęcia w drodze przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału po złożeniu podania przez studenta.


Czy jest możliwa zmiana kierunku studiów lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej w trakcie studiów na UW?
18 stycznia 2016

Zgodnie z § 10 Regulaminu Studiów na UW zmiana kierunku lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej jest możliwa w uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody właściwych dziekanów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub specjalności studiów ustala obowiązki studenta, wynikające z różnic programowych.

Szczegółowe Zasady Studiowania dostępne w jednostce, do której chce się student przenieść mogą doprecyzowywać zapisy dotyczące zmiany kierunku, zawarte w Regulaminie Studiów.