Czym jest podpinanie przedmiotów?
31 maja 2016

Podpinanie przedmiotów jest jednoznaczne z deklaracją czy dany przedmiot należy do programu studiów (podpięcie pod program) czy też składał się na plan studiów aktualnego etapu (podpięcie pod program i etap). W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, należy wskazać ten z nich, w ramach którego będzie realizowany dany przedmiot. Obowiązek zaś podpinania pod etap dotyczy każdego przedmiotu objętego planem aktualnego etapu.

 


Czy jest możliwa zmiana kierunku studiów lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej w trakcie studiów na UW?

Zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów na UW zmiana kierunku jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwych KJD po zaliczeniu przez studenta pierwszego etapu studiów. KJD właściwy dla nowego kierunku studiów, wydając rozstrzygnięcie o zmianie kierunku studiów, ustala różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta.

 


Czy podpinanie przedmiotów jest obowiązkowe?
28 stycznia 2016

Zgodnie z komunikatem Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskie-Habior wszystkich studentów począwszy od roku akademickiego 2013/2014 dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.


Na czym polega postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów?

Odpowiedzialność dyscyplinarną student ponosi za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Student ponosi odpowiedzialność  przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów i doktorantów znajdują się w zakładce Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów.


Czy istnieje możliwość odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą (Program MOST, Erasmus)?

Tak, studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

 

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku

lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez prodziekana ds. studenckich wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST. Podstawą studiowania w ramach Programu MOST jest indywidualna organizacja studiów.

 

Więcej informacji na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy z Zagranicą


Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie lub zwrot wniesionej opłaty za studia?

Zgodnie z Uchwałą nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne student, który osiągnie wybitne wyniki w nauce lub jego sytuacja materialna, w czasie studiów ulegnie istotnemu pogorszeniu, może złożyć na Wydziale wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty. Wniosek składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Z ważnych powodów kierownik jednostki może rozpatrzyć wniosek złożony w późniejszym terminie.

 

O zwrot wniesionej opłaty za studia, student można ubiegać się w przypadku, gdy zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (opłata zostanie zwrócona w całości) oraz gdy zostanie skreślony z listy studentów z innego powodu np. rezygnacji ze studiów, itp. (opłat zostanie zwrócona proporcjonalnie – po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna).