Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?
31 maja 2016

Regulamin Studiów na UW w § 9 ust. 7 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na Uniwersytet Warszawski w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wypełni obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni i limit przyjęć. Decyzję w sprawie przyjęcia w drodze przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału po złożeniu podania przez studenta.


Czy każdy student podpisuje umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne?

Tak, na podstawie art. 160a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisuje każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Umowa jest podpisywana na cały okres trwania studiów.

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek podjęcia studiów i dopuszczenia do udziału w zajęciach dydaktycznych. Treść i zasady zawierania umowy określa Senat.

Umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisują także cudzoziemcy z wyjątkiem:

– cudzoziemców bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

– cudzoziemców – stypendystów strony polskiej;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. Kalinowskiego;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. S. Banacha;

– cudzoziemców – stypendystów Rządu RP;

– cudzoziemców –  (stypendium wschodnie);

– cudzoziemców – stypendystów strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.


Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Zgodnie z § 37 Regulaminu Studiów na UW, każdy student może złożyć na Wydziale wniosek o urlop. Dziekan decyduje o przyznaniu urlopu:

– zdrowotnego – ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Urlop przyznawany jest na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu podejmuje Dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

– macierzyńskiego lub ojcowskiego – z powodu narodzin dziecka

– naukowego – przeznaczony jest na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań.

– okolicznościowego – w innych, uzasadnionych przypadkach.

Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów. Następny urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu.


Czy student może otrzymać zwrot wniesionej opłaty za studia?

O zwrot wniesionej opłaty za studia, student można ubiegać się w przypadku, gdy zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (opłata zostanie zwrócona w całości) oraz gdy zostanie skreślony z listy studentów z innego powodu np. rezygnacji ze studiów, itp. (opłat zostanie zwrócona proporcjonalnie – po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna).


Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie lub zwrot wniesionej opłaty za studia?

Zgodnie z Uchwałą nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2015 r., poz. 218) podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłaty na raty może być w szczególności:

1) osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce;

2) uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie stypendialnym;

3) istotne pogorszenie sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów;

4) działalność studenta na rzecz uczelni wykonywana społecznie, ważna dla uczelni i wymagająca poświęcenia znaczącej ilości czasu,

Wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Z ważnych powodów kierownik jednostki może rozpatrzyć wniosek złożony w późniejszym terminie.


Czy istnieje możliwość odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą (Program MOST, Erasmus)?

Tak, studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku

lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez prodziekana ds. studenckich wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST. Podstawą studiowania w ramach Programu MOST jest indywidualna organizacja studiów.

Informacje na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy z Zagranicą