Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?
31 maja 2016

Regulamin Studiów na UW w § 12 ust. 2 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Senat określa limit przyjęć, tryb i zasady przeniesienia z innej uczelni na poszczególne kierunki studiów.

Przeniesienie z innej uczelni

 


Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Zgodnie z § 43 Regulaminu Studiów na UW Kierownik Jednostki Dydaktycznej może przyznać studentowi urlop:

1) zdrowotny, ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność;

Student składa wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego do KJD za pośrednictwem BON. Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, przejściowo wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje KJD na podstawie opinii BON wydawanej w oparciu o dokumentację medyczną studenta. Student bez zbędnej zwłoki składa wniosek o urlop zdrowotny po zaistnieniu okoliczności mogącej stanowić podstawę do jego przyznania. Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student nie może uzyskać urlopu zdrowotnego na ten cykl dydaktyczny, chyba że wykaże, iż okoliczności stanowiące podstawę złożenia wniosku uniemożliwiały jego wcześniejsze złożenie.

2) naukowy, przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych;

3) okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach

Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich urlop naukowy lub okolicznościowy może zostać przyznany po zaliczeniu co najmniej pierwszego etapu studiów. Następny urlop student może otrzymać po zaliczeniu kolejnego etapu studiów.

W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Przyznając urlop, KJD może wyrazić zgodę na zaliczenie w jego trakcie wybranych przedmiotów objętych planem studiów. Powrót studenta na studia po urlopie następuje na zasadach określonych przez KJD. Udzielenie urlopu przesuwa termin planowego ukończenia studiów.Na wniosek studenta KJD wystawia niezwłocznie zaświadczenie na okoliczność udzielenia urlopu.

 


Czy student może otrzymać zwrot wniesionej opłaty za studia?

W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega zwrotowi, po potrąceniu 10% wysokości opłaty należnej za pierwszy rok studiów, przeznaczonej na pokrycie kosztów niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii uczelni. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż niepodjęcie studiów tj. rezygnacji ze studiów, braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia etapu studiów w wymaganym terminie, ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni lub braku udziału w zajęciach obowiązkowychwniesiona opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie,tj. po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.


Kiedy i w jakiej sytuacji student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za studia?

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 130 Rektora UW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oaz warunków i trybu zwalniania z opłat KJD może zwolnić studenta z opłaty w całości lub w części albo rozłożyć opłatę na raty na uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta.Podstawą do zwolnienia z opłaty lub rozłożenia opłaty na raty mogą być w szczególności:

1) wyróżniające się wyniki w nauce studenta;

2) wyróżniające się osiągnięcia naukowe studenta;

3) wyróżniające się osiągnięcia sportowe studenta we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

4) istotne pogorszenie sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów;

5) istotne względy społeczne uzasadniające wsparcie studenta z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację osobistą;

6) szczególnie ważna działalność społeczna studenta na rzecz Uniwersytetu, w tym w uczelnianej organizacji studenckiej.

Wniosek, składa się do KJD nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku. Wniosek, którego podstawę stanowi okoliczność istotnego pogorszenia sytuacji materialnej studenta w trakcie studiów lub istotne względy społeczne uzasadniające wsparcie studenta z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację osobistą składa się do KJD nie później niż trzy miesiące odpowiednio od dnia istotnego pogorszenia sytuacji materialnej lub dnia zaistnienia wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej. W uzasadnionych przypadkach KJD może przyjąć do rozpatrzenia wniosek złożony w późniejszym terminie.

 


Czy istnieje możliwość odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą (Program MOST, Erasmus)?

Tak, studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez prodziekana ds. studenckich wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST. Podstawą studiowania w ramach Programu MOST jest indywidualna organizacja studiów.

Informacje na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy z Zagranicą


Na czym polega postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów?
Studenci oraz doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta albo doktoranta. Tym rodzajem odpowiedzialności zagrożone są zachowania, które uchybiają standardom etycznym obowiązującym we wspólnocie akademickiej tj. obowiązkom ciążącym na studentach/doktorantach z racji ich przynależności do tej wspólnoty, a także zachowania naruszające przepisy obowiązujące na uczelni np. Regulamin Studiów.  
 
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzeka Komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów. Jeśli ukarany student lub rzecznik dyscyplinarny złoży odwołanie od orzeczenia tej Komisji, to trafi ono do  Odwoławczej komisji dyscyplinarnej.  Od orzeczenia tej Komisji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
W skład obu Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy oraz  studenci/doktoranci. Tryb ich powołania określa statut UW.
 
Specyfiką odpowiedzialności dyscyplinarnej jest brak dokładnego określenia czynów, za które grozi kara dyscyplinarna, a w konsekwencji także brak wskazania, która kara grozi za jakie naruszenie.  Komisje dyscyplinarne dysponują katalogiem pięciu kar, poczynając od najłagodniejszej tj. upomnienia, poprzez naganę, naganę z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do 1 roku, aż po najsurowszą tzn. wydalenie z uczelni.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów i doktorantów znajdują się w zakładce Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów.