Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dyplom z wyróżnieniem?
15 stycznia 2016

Na podstawie Regulaminu Studiów na UW z dn. 22 IV 2015 roku § 44 ust.4

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

  1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub terminach określonych § 37 ust. 6 i § 40 ust. 2 i 3,
  2. uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6,
  3. uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0 a z egzaminu dyplomowego co najmniej bardzo dobra,
  4. nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.

Czy po odebraniu dyplomu można ubiegać się o odpis dyplomu w języku obcym?

Tak. Należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.


Jakie dokumenty należy złożyć, żeby zarejestrować uczelnianą organizację studencką?

(Sekcja prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich)

 

W celu zarejestrowania uczelnianej organizacji studenckiej należy złożyć wniosek o zarejestrowanie oraz regulamin organizacji. Wzory tych dokumentów są załącznikami do Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-dokumentacji/uczelniane-organizacje-studenckie/)


Jak opracować regulamin uczelnianej organizacji studenckiej?

Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej należy opracować w oparciu o wzór, który stanowi załącznik do ww. Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. więcej>>


Jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem uczelnianej organizacji studenckiej (kiedy i na jakim druku należy złożyć sprawozdanie)?

Każdego roku do 31 stycznia uczelniana organizacji studencka składa Rektorowi sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. Wzór sprawozdania jest określony i stanowi załącznik do ww. Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r.


W jakim terminie należy składać wnioski dotyczące stypendium zagranicznego z oferty przedłożonej przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej?

Terminy składania przez kandydatów dokumentów na stypendia zagraniczne do poszczególnych krajów w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podawane są każdego roku na stronie www. Biura Spraw Studenckich po ogłoszeniu oferty przez BUWiWM.