Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dyplom z wyróżnieniem?
15 stycznia 2016

Na podstawie § 52 ust.4 Regulaminu Studiów na UW

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 43 ust. 8 i § 47 ust. 2 i 3;

2) uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;

3) uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;

4) nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu, w szczególności nie została wobec nich orzeczona kara dyscyplinarna


Czy po odebraniu dyplomu można ubiegać się o odpis dyplomu w języku obcym?

Tak. Należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.


Jakie dokumenty należy złożyć, żeby zarejestrować uczelnianą organizację studencką?

(Sekcja prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich)

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
  • Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/, zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.

(dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-dokumentacji/uczelniane-organizacje-studenckie/)


Jak opracować regulamin uczelnianej organizacji studenckiej?

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/, zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.


Jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem uczelnianej organizacji studenckiej (kiedy i na jakim druku należy złożyć sprawozdanie)?

Stosownie do § 12 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”, ogłaszam, że dokumenty uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura Spraw Studenckich UW: bsstud@adm.uw.edu.pl

Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). 


Co to jest rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie, kto przyznaje żetony?

Studenci  rejestrują się na przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet – przy użyciu serwisu UL w systemie  USOS korzystając z rejestracji typu żetonowego. Oznacza to, że student musi mieć przyznane żetony na przedmioty ogólnouniwersyteckie aby mógł zarejestrować się. Żetony przydzielane są studentom w procesie immatrykulacji przez  pracowników jednostek.