Wzory decyzji administracyjnych wydawanych w pierwszej instancji

Drukuj Drukuj
 1. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów
 2. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów
 3. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej
 4. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego
 5. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni
 6. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu braku udziału w obowiązkowych zajęciach
 7. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce
 8. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie
 9. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów
 10. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję o skreśleniu z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach
 11. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję o skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej
 12. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję o skreśleniu z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce
 13. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję o skreśleniu z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie
 14. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję o skreśleniu z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów
 15. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję o skreśleniu z powodu niepodjęcia studiów
 16. Decyzja administracyjna dot. zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne w całości – odmowa
 17. Decyzja administracyjna dot. zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne w części
 18. Decyzja administracyjna dot. zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne w całości lub w części, o którą wnioskował student
 19. Decyzja w części pozytywna – zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w części  z innych powodów niż wprost wskazane w par. 11 ust. 2 uchwały 507 (m.in. z tytułu osiągnięć sportowych)
 20. Decyzja w całości pozytywna – zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w całości/części,o którą wnioskował student z innych powodów niż wprost wskazane w par. 11 ust. 2 uchw.507 m.in. z tyt. osiągnięć sportowych
 21. Decyzja administracyjna uwzględniająca odwołanie w całości i uchylająca decyzję w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne
 22. Decyzja administracyjna dot. nałożenia opłat za powtarzanie zajęć w związku z uzyskaniem warunkowego zaliczenia semestru/roku
 23. Decyzja administracyjna dot. nałożenia opłat za powtarzanie zajęć w związku z powtarzaniem semestru/roku
 24. Decyzja pozytywna w sprawie wznowienia studiów – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów tzn. wszystkich studentów, których skreślono po 30 września 2015 r. oraz tych, którzy zostali skreśleni przed 30 września 2015 r., ale uprzednio nie uzyskali absolutorium
 25. Decyzja pozytywna w sprawie wznowienia studiów – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy spełniają warunki określone w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów tzn. tych studentów, którzy uzyskali absolutorium i zostali skreśleni przed dniem 30 września 2015 r.
 26. Decyzji administracyjnych dot. odmowy wznowienia studiów  – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów tzn. wszystkich studentów, których skreślono po 30 września 2015 r. oraz tych, którzy zostali skreśleni przed 30 września 2015 r., ale uprzednio nie uzyskali absolutorium
 27. Decyzji administracyjnych dot. odmowy wznowienia studiów  – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy spełniają warunki określone w § 3 Regulaminu Studiów, tzn. tych studentów, którzy uzyskali absolutorium i zostali skreśleni przed dniem 30 września 2015 r.
 28. Decyzja administracyjna dot. odmowy przeniesienia
 29. Rozstrzygnięcie wewnątrzzakładowe dot. przeniesienia z innej uczelni – zgoda

Data publikacji: 31 października 2018