- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Posiadam zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy /zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony/. Czy daje mi to jakiekolwiek dodatkowe uprawnienia?

Zezwolenie na pobyt czasowy (dawniej: zamieszkanie na czas oznaczony) na terytorium RP uprawnia do odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich tylko w przypadku, gdy karta pobytu została wydana w związku z okolicznością, o której mowa  w art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159).